Změna územního plánu v lokalitě Rožnov-Jih a Suché Vrbné

Návrh změny územního plánu v jižní části Rožnova po obou stranách Lidické třídy se týká možného rozšíření zastavitelného území a dalšího eventuálního rozvoje zástavby.  

"Pro zajištění určitého komfortu obyvatel budoucího obytného  komplexu  s rozlohou cca 18 ha jsou v návrhu vymezeny plochy pro bydlení, čili zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí, a dále plochy, které umožní vybudovat kvalitní zázemí tohoto území jako například centrální prostor v podobě náměstíčka, rekreační zeleň, zastávka městské hromadné dopravy, eventuelně drobné komerční činnosti," popisuje rozsah navržené změny náměstkyně primátora Ivana Popelová.

S ohledem na značný rozsah území je stanovena etapizace zástavby tak, aby se předešlo nežádoucímu chaotickému zastavování území, které by od počátku vyřadilo celou plochu z možnosti zemědělského obhospodařování. "Ještě chci upozornit, že návrh počítá se zajištěním ochrany  stávajícího oboustranného stromořadí lip srdčitých podél Lidické ulice," dodala náměstkyně Popelová.     

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 19. července 2010 od 15.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města 

Změna v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II předpokládá změnu funkčního využití z nezastavitelného území rekreační zeleně na zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu v předměstí. Jedná se o území poměrně malého rozsahu, které je ze tří stran obklopeno průmyslovými areály. Záměrem navrhovatele je předmětnou plochu využívat pro podnikatelské aktivity v návaznosti na přiléhající areál firmy. Návrh zadání změny je veřejně vystaven od 21.6. do 21.7.2010.