Změna Hvízdala bude veřejně projednána

Návrh změny územního plánu v lokalitě Hvízdal v katastrálním území České Vrbné předpokládá změnu funkčního využití z nezastavitelného území zemědělského půdního fondu a nezastavitelného území krajinné zeleně rekreační na zastavitelné území zahradního bydlení. To je určené pro individuální bydlení v zahradách, kde je pro jednotlivé objekty stanovena podmínka pro nejmenší výměru pozemku 1 500 m2 a nejmenší podíl nezastavitelných a k ozelenění určených ploch musí tvořit 70% celkové výměry pozemku. Plocha zahradního bydlení bude dále doplněna při severozápadní hranici řešeného území, v šíři 25 metrů, o pás nezastavitelného území krajinné zeleně všeobecné.

Veřejné projednání navrhované změny se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2007 od 15.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově historické radnice.