Živnostníci si musejí zajistit odvoz odpadu

Naplněné kameninové odpadkové koše a v blízkosti soukromá provozovna dávají tušit těsnou souvislost. A právě tam směřují stížnosti občanů, kteří poukazují, že nakládání s odpadem není v souladu s dobrými mravy. Mnozí podnikatelé totiž zcela pravidelně a bezostyšně plní sběrné nádoby odpadem ze svých podniků, což se nesmí.

Sběrná místa separovaného odpadu jsou určena pro obyvatele města, fyzické nepodnikající osoby. Každá podnikající osoba musí mít jasno, jak s odpadem naloží. Většina z těch slušných má zajištěný odvoz z provozovny prostřednictvím smlouvy s firmou, která má tuto činnost ve své gesci. Pokud odpad v pytlích vloží do odpadkového koše, dopouštějí se porušení Obecně závazné městské vyhlášky č. 1/2015 čl. 2. ,“ připomíná náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že na základě upozornění občanů budou prováděny častější kontroly.

Keramické kameninové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro odkládání drobného směsného odpadu, ne k odkládání pytlů s odpadem pocházejícím z podnikatelské činnosti. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a nemá zajištěno odstraňování odpadů v souladu se zákonem.

Odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy místně a věcně příslušný správní orgán podle ust. § 71 písm. k) a ust. § 79 odst. 1 písm. i) a odst. 3) zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. sděluje, že podnikající osoba je povinna podle zákona o odpadech 185/2001 Sb.:

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií = třídit papír, plasty, sklo a komunální odpad zvlášť;

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením (neodkládat volně na prostranství – pouze ve dnech vývozu);

• předávat odpad pouze nasmlouvané oprávněné osobě a vést evidenci o jeho předání k odstranění;

• na provozovně (prodejně, kanceláři,…) mít k dispozici smlouvu o předávání odpadů a účetní podklady dokládající využívání uzavřené smlouvy.

Stránka byla upravena 15. 3. 2019.