Zápisy prvňáčků budou v lednu

Řádné zápisy dětí do prvních tříd základních škol se uskuteční ve čtvrtek  24. a v pátek 25. ledna 2008 vždy v odpoledních hodinách , od 13.00 do 18.00 hodin. Konkrétní informace získají rodiče přímo v jednotlivých školách. K zápisu jsou povinny se dostavit děti, které v období od 1. září 2007 do 31.srpna 2008 dosáhnou věku šesti let. Pokud budou rodiče žádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky, musejí svoji žádost doložit souhlasným doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. "Rodiče si mohou vybrat takovou školu, která jim nejlépe vyhovuje. Pouze v případě, že by byla její kapacita  překročena, mají právo na přednostní umístění děti ze školského obvodu školy,"vysvětluje vedoucí odboru školství a tělovýchovy Lubomír Paleček. Zápisy do mateřských škol budou pravděpodobně na přelomu  března a dubna 2008. "Doporučujeme rodičům, aby jim věnovali náležitou pozornost, protože podle daných kritérií jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích,"upozorňuje Lubomír Paleček.