V územním plánu je zatím pouze 12 změn

Zatím teprve dvanáctou změnu schválili zastupitelé města v územním plánu (dále jen ÚP)  Českých Budějovic, který byl přijat v roce 2000. Jak řekl náměstek primátora Juraj Thoma, v porovnání s jinými, velikostně srovnatelnými městy, je to nízký počet svědčící spíše o konzervativním přístupu k tomuto základnímu rozvojovému dokumentu města.
„Zastupitelé na svém březnovém jednání schválili dva nové záměry pořízení změny ÚP města. První z nich by měl otevřít možnost pro další výstavbu rodinných domů v Mladém na pozemcích vlastněných městem,“ uvedl a dodal, že druhý záměr reaguje na stav rozpracovanosti vyhledávací studie, kterou město zadalo  na stavbu komunikace spojující ulici M. Horákové a Strakonickou přes někdejší areál kasáren ve Čtyřech Dvorech.
„V případě úspěšného projednání dalšího kroku, jímž je schválení návrhu zadání změny ÚP, by obě ulice byly propojeny v zářezu vedenou, z části přesypanou komunikací. Ta by v mírném oblouku propojila uvedené silnice a vyřešila tak neuralgický bod na křižovatce Husovy, O. Nedbala a E. Rošického. Zároveň by nám umožnila podmíněně zahájit územní řízení na tuto stavbu,“ upřesnil Thoma.
Zastupitelstvo rovněž schválilo zadání změny ÚP města v lokalitě Hvízdal.  Podle dalších slov náměstka Thomy jde v tomto případě už o vyšší stupeň procesu změny ÚP. „Ten by  zahájen už v roce 2003, protože však s jeho projednáváním nesouhlasil dotčený orgán státní správy, byl zastaven. Toto nesouhlasné stanovisko z pohledu ochrany půdního fondu se podařilo v roce 2006 změnit, a tak se v tomto území  otevírá možnost výstavby rodinného,  zahradního bydlení s minimální plochou jednotlivých parcel 1500 m2,“ vyložil.  Poslední dva materiály byly již definitivní tečkou za změnou číslo 11 a číslo 12 ÚP města. „Změnou číslo 11 se mění zastavitelné území pro zahradní bydlení s minimální velikostí parcel 1500 m2 v části Zavadilka na území zastavitelné  pro příměstské bydlení s minimální rozlohou jednotlivých stavebních parcel 550 m2,“ konkretizoval náměstek. V důsledku umožňuje tato změna intenzivnější výstavbu v daném území. Změna číslo 12 řešila v části Suchého Vrbného vypuštění místní obslužné komunikace vedené souběžně s příští dálnicí D3. „Původní komunikace se totiž do územního plánu dostala ještě před rokem 2000 s regulačním plánem Suchého Vrbného. Po přijetí velkého územního plánu se však tato komunikace ocitla v souběhu s příští dálnicí, přes kterou není možné ji vést, a ztratila tak svoje opodstatnění,“ shrnul Thoma a dodal, že součástí této změny bylo i otevření části lokality U Dobrovodského potoka pro výstavbu individuálních rodinných domů.
Záměry pořízení změny územního plánu města schválené zastupitelstvem  23. 3. 2006
a)  záměr pořízení změny územního plánu v lokalitě 2.8.1. Mladé – Červený Dvůr v k. ú. České Budějovice 6; záměrem města je získat pozemky pro stavbu rodinných domů v atraktivní lokalitě, navazující na již stojící rodinné domy; pozemek ppč. 2440/147 je ve vlastnictví města, plocha 1836 m2
b)  záměr pořízení změny územního plánu v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v k. ú. České Budějovice 2; záměr reaguje na vyhledávací studii propojení ulic M. Horákové a Strakonické; má umožnit vedení nové propojky v mírném oblouku jako částečně zahloubené a překryté komunikace, která je veřejně prospěšnou stavbou;
1.Zadání změny územního plánu města schválené zastupitelstvem 23. 3. 2006
a)  zadání změny územního plánu v lokalitě 3.5.2. Hvízdal v k. ú. České Vrbné; zadání má umožnit změnu využití území z nezastavitelného na území zastavitelné pro zahradní bydlení s minimální velikosti stavebních parcel 1500 m2; plocha 4 ha;

2.Změny územního plánu města schválené zastupitelstvem 23. 3. 2006
a)  změna číslo 11 územního plánu v lokalitě 3.6.2. Zavadilka v k. ú. Haklovy Dvory mění zastavitelné území pro zahradní bydlení s parcelami velikosti 1500 m2 na zastavitelné území pro bydlení v příměstí s minimální velikosti stavebních parcel 550 m2;
b)  změna číslo 12 územního plánu v lokalitě 2.1.6. U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5 vypouští z územního plánu místní komunikaci vedenou v souběhu s příští dálnicí D3 a podél Dobrovodského potoka, za hranicí ochranného biokoridoru, umožňuje výstavbu individuálních rodinných domů