Termín zápisů do základních škol se prodlužuje - upozornění rodičům

"V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 a dle vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, statutární město České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy sděluje, že se termín podání přihlášek prodlužuje do 10. dubna 2020," uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko.

Termín podání přihlášek na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz se prodlužuje do 10.4. 2020.

Termín zápisu se posunuje na 16. 4. – 17. 4. 2020

Podání žádosti:

Opatření MŠMT stanoví, že je vzhledem k mimořádným opatřením žádoucí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1.  do datové schránky školy

  2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

  3.  poštou – můžete zvolit i poštovní schránku školy – zákon u přihlášky nevyžaduje úředně ověřený podpis, rodný list postačí doložit jeho prostou kopií.

  4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

Pokud bude žádost zasílána poštou, je třeba upozornit zákonné zástupce, že je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). 


 

Ilustrační foto

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 24. 3. 2020.