Soud: údajné padělání na radnici nebylo trestným činem

Č. Budějovice - Krajský soud zrušil včera k odvolání ing. Vladimíry Hruškové a Zdeňka Čápa rozsudek Okresního soudu v Č. Budějovicích, jímž byli v březnu uznáni vinnými paděláním a pozměňováním úřední listiny, v případě Vl. Hruškové dále zneužitím pravomoci veřejného činitele a v případě Zd. Čápa pomocí k tomuto trestnému činu. Krajský soud nově rozhodl tak, že oba jmenované obžaloby zprostil s tím, že žalované skutky nejsou trestnými činy.

Šlo o odpady
Podle rozsudku první instance vedoucí odboru správy veřejných statků Magistrátu města Českých Budějovic Vladimíra Hrušková a bývalý náměstek primátora Zdeněk Čáp na jaře 2003 vyhotovili po vzájemné dohodě a v součinnosti neoprávněně listinu zakládající právo Vl. Hruškové k výkonu funkce odpadového hospodáře města. Měli tak učinit v úmyslu přesvědčit Českou inspekci životního prostředí o tom, že město tohoto hospodáře ustavilo, a vyhnout se tak eventuální sankci.
Zmíněnou listinu s datem 27. prosince 2001 nechala Vl. Hrušková předložit prostřednictvím zastupující osoby v květnu 2003 inspekci ČIŽP, která měla informace od některých zaměstnanců magistrátu, že město tohoto hospodáře nejspíš nemá. Inspekce si pak prý všimla, že na hlavičce byla uvedena telefonní čísla platná až po přečíslování, k němuž došlo v roce 2002 . . .
Obžalovaní obvinění odmítají. Zdeněk Čáp řekl, že po přijetí zákona o odpadech se v roce 2001 v kolegiu primátora shodli, že odpadovým hospodářem bude Vl. Hrušková, která se problematikou odpadu už zabývala. Takové jednání u soudu potvrdili svědkové, další členové bývalého vedení města. Jmenovací listina byla vyhotovena na Čápově hlavičkovém papíře v jediném exempláři a uložena u Hruškové. Když se v roce 2002 dokument ztratil, rozhodli se vyhotovit listinu znovu - na radu právničky s původními údaji, tedy i datem vystavení. To zase potvrdila u soudu zmíněná právnička. Kopii původního jmenování s ještě starými telefonními čísly pak Vl. Hrušková údajně přece jen náhodou nalezla založenu ve spise k rekultivaci městské skládky a dodatečně ji předložila.
K této listině znalec řekl, že byla "s velkou pravděpodobností" vyhotovena z nového hlavičkového papíru náměstka Čápa a řádek s údaji o telefonních číslech byl na ni "velmi pravděpodobně" přiřazen montáží ze starého hlavičkového papíru.
Soudkyně okresního soudu se poté přiklonila k názoru státního zástupce, že totiž antidatovanou jmenovací listinu nechala Vl. Hrušková předložit inspekci ČIŽP, aniž si uvědomila, že jsou na ní už nová telefonní čísla, a když věc začala být šetřena, "jako zázrakem" se našla kopie původního originálu, podle znalců už ale nejspíš smontovaná z různých exemplářů. Oba obžalované uznala vinnými výše uvedenými trestnými činy. Vyměřila jim tresty odnětí svobody na jeden rok s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let, peněžité tresty po 80 000 Kč a zákaz výkonu vedoucích funkcí ve státní správě na dobu pěti let.

Obhajoba: nelogické
Obžalovaní se odvolali. Podle obhájce JUDr. Josefa Dvořáka opřela první instance
rozhodnutí o výpověď skupiny svědků, kteří o ustavení odpadového hospodáře na městě nevěděli: to ovšem není důkaz toho, že
příslušný odpovědný pracovník opravdu jmenován nebyl. Akci inspekce podle obhajoby iniciovala osoba "zjevně zaujatá, naprosto neobjektivní, s výrazně negativním postojem vůči městu". Postup tohoto úředníka byl prý naprosto účelový: místo řádně zahájeného správního řízení "vytěžuje" známého, kterého potká, zda je funkce hospodáře obsazena . . .
JUDr. Dvořák má za to, že Vl. Hrušková činnost odpadového hospodáře v podstatě vykonávala už v rámci svého vedoucího postu na magistrátě a neměla proto ani důvod se na pracovišti "chlubit" novou funkcí. Obhajoba se dovolávala svědectví členů kolegia primátora o dohodě pověřit vedoucí odboru, a prý "ani náznakem" nic nedokazuje, že tomu tak nebylo. Forma jmenování nebyla zákonem předepsána, což potvrdilo i ministerstvo, které rovněž uzavřelo, že Vl. Hrušková splňovala pro tuto funkci kvalifikační předpoklady. V otázce posuzování inkriminované jmenovací listiny obhájce argumentoval vyjádřením znalce o nemožnosti určit, pokolikáté byla listina kopírována, a svědectvím tiskaře těchto papírů o více šaržích a možnostech posunu tisku. Posléze se dr. Dvořák dovolával "logiky věci" - proč by Čáp něco padělal, když už nebyl ve funkci, a proč by tak činila Hrušková, když od začátku tvrdí, že takový papír ani na nic nepotřebovala. Ostatně podle obhajoby ani nešlo o úřední listinu - nevydal ji státní orgán a nezakládala práva ani povinnosti ani nezjišťovala stav; v dané věci proto ani nemohlo jít o trestný čin.

Kam zmizela noblesa?!
Krajský soud poté rozsudek první instance zrušil a nově rozhodl, jak je uvedeno výše.
"Chtělo by se říci se Shakespearem - mnoho povyku pro nic," předeslal odůvodnění rozhodnutí předseda senátu. Citoval z usnesení státního zastupitelství, které 28. listopadu 2003 rušilo usnesení vyšetřovatele o zahájení trestního stíhání v této věci s tím, že po prověření podezření nepřekračují zjištění policejního orgánu rovinu pouhých indicií, že se tedy nepodařilo dostatečně prokázat, že byl spáchán trestný čin a pachateli byli právě obvinění.
Pak se podle soudu nejspíš dostal ke slovu "ouřad" - formalismus, formální přístup k výkladu zákona o odpadech. "Místo toho, co by očekával stát zřizující různé instituce a občan očekávající, že se takový úřad bude za jeho peníze účelně starat, aby mu odpad nepřerostl přes hlavu, uděluje takovýto ,ouřad' pokuty, vydává stanoviska, rozhodnutí, námitky, opravy rozhodnutí, jde papír za papírem - a hle, posléze je z toho trestní spis plný výkladových otázek, náročné dokazování u soudu a právem podané odvolání obžalovaných," řekl předseda senátu. "Přitom občan a stát snad očekávali něco jiného od detašovaných pracovišť - že tu nejsou jen ,přes pokuty', ale i přes metodiku a výklad smyslu zákona, ujednocování stanovisek. Místo toho však úředník tohoto úřadu potká jiného úředníka, krátce zaměstnaného na radnici, vyzvídá na něm a iniciuje se trestní stíhání . . ."
Předseda senátu citoval z písemných materiálů, na jakých základech toto stíhání stojí: "dle zjištění ČIŽP", "dle výkladu právníků", "podle neoficiálních zpráv, informací a odpovědí", "ČIŽP se domnívá, že povinnost ustavit hospodáře byla porušena" . . .
"Místo určité noblesy, která bývala vlastní styku mezi úřady, se stanoviska magistrátu dočkávají ironických odpovědí inspekce o ,závažných nedostatcích', o tom, že ,funkce odpadového hospodáře nebyla vykonávána dostatečně kvalifikovaně, pokud vůbec vykonávána byla' . . ," pokračoval předseda senátu. Korespondence ze strany ČIŽP má ke zmíněné noblesnosti úřadu daleko, tvrdí-li, že primátorovi "zjevně není známa prováděcí vyhláška", že to či ono v reakci města "lze hodnotit pouze ironicky" či že to a to je "úsměvné". Pro trestní řízení není tento tón sice důležitý, ale soud jej zmiňuje proto, že ilustruje, o jaká "správní zjištění" se obvinění opírá.
Skutečná zjištění a stanoviska správních úřadů ve věci ustavování odpadových hospodářů pak jsou nejednotná a podle odvolacího soudu měla vést k zastavení trestního stíhání obou obviněných už v přípravném řízení. "Udělená pokuta městu nakonec také samotným správním rozhodnutím ,zmizela' - konečně se zřejmě našel někdo, kdo v řízení nad postojem města přemýšlel," podotkl předseda senátu. Zákon neurčuje formu jmenování odpadových hospodářů ani nespecifikuje jejich kvalifikační předpoklady a striktně nepředepisuje formu jejich vzdělání. "Z výkladových nejednotností, tedy z nanejvýš správní záležitosti, se odvinulo trestní řízení; věc se chytá za nesprávný konec, vyhazují se peníze, vyslýchají se tiskaři, řeší se záhlaví a telefony, ale uniká smysl a v závěru mají být dva dosud naprosto bezúhonní občané potrestáni za závažný trestný čin: tento soud nemá dojem, že takové rozhodnutí by bylo spravedlivé," uzavřel předseda senátu. Krajský soud proto Zd. Čápa a Vlaďku Hruškovou obžaloby zprostil.
Proti tomuto rozhodnutí není řádných opravných prostředků.

Zdroj: Českobudějovické listy
Datum vydání: 14.6.2005
Autor: VLADIMÍR MAJER

[VLTAVA + PNPRESS + LABE]