Sociální kuratela, krizové situace dětí a mládeže, sociální prevence

Prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež je poskytována pomoc také dětem s výchovnými problémy. Jedná se především o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný živost spočívající v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, které spáchaly čin jinak trestný, děti, které opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití (tak, jak stanoví zákon o sociálně právní ochraně dětí).

Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Péče o děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů s cílem umožnění začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Cílem pracovníků zajišťující sociální kuratelu je působit k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dětí do rodinného a sociálního prostředí a zamezení opakovaní protiprávního jednání.

Sociální kuratela se zaměřuje zejména na: 
- analyzování situace v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních opatření 
- účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému 
- účast na trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15-ti let podle zvláštního právního předpisu 
- návštěvy dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody  spolupráci s Policií ČR, soudy, státními zastupitelstvími, probační a mediační službou, školami a dalšími organizacemi 
- pomoc dětem po propuštění z ústavního zařízení a zajištění návazné péče i po dosažení zletilosti (spolupráce s úřadem práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy)

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Dítě má právo požádat orgán sociálně právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších práv, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovídajících za výchovu dítěte.

Sociální kuratela oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí magistrátu města situaci obvykle řeší na základě:
- upozornění školy
- zahájení trestního řízení u mladistvého, nebo oznámení o deliktu nezletilého dítěte
- přímého kontaktu s rodiči, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc
- přímého kontaktu s klientem (nezletilým nebo mladistvým)
- upozornění občanů či institucí

Sociální kuratela oddělení sociálně právní ochrany dětí je oprávněna podat návrh k soudu na výchovné opatření, nebo na vydání předběžného opatření.

Kontaktní osoby

Mgr. Eva Kuzbová
odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, budova Kněžská 19, 1. patro, č. dveří 208
tel.: 386 804 201, e-mail: KuzbovaE@c-budejovice.cz  

Magistrát města České Budějovice
odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, budova Kněžská 19, 1. patro
kurátoři pro mládež č. dv. 208, 209, 209a, 209b, 210

 

jméno

číslo dveří

telefon

e-mail

Mgr. Eva Kuzbová

208

386 804 201

KuzbovaE@c-budejovice.cz  

Mgr. Ivana Šedivá

209

386 804 217

SedivaI@c-budejovice.cz  

Mgr. Michaela Felendová

209

386 804 218

FelendovaM@c-budejovice.cz  

Mgr. Simona Jírová

209b

386 804 223

JirovaS@c-budejovice.cz  

Mgr. Pavla Kordíková

210

386 804 221

KordikovaP@c-budejovice.cz  

Mgr. Lenka Ludvíková 208 386 804 215 LudvikovaL@c-budejovice.cz

Mgr. Jitka Sklenářová

209b

386 804 246 

SklenarovaJ@c-budejovice.cz  

Mgr. Kateřina Homolková

210

386 804 216

HomolkovaK@c-budejovice.cz  

Úřední hodiny

pondělí

8:00 – 17:00

středa

8:00 – 17:00

pátek

8:00 – 11:30

V jiných časech po vzájemné domluvě s konkrétními pracovníky.

Seznam poradenských zařízení, na něž se také můžete obrátit.