Primátor žádá poslance o pomoc

Primátor Juraj Thoma oslovil dopisem tři českobudějovické poslance Vlastu Bohdalovou, Petra Braného a Jana Špiku a žádá je, aby odmítli dvě chystané novely zákonů, jejichž dopad by pro město znamenal výrazné finanční zatížení. Jedná se o tzv. velkou novelu zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a tzv. „chodníkovou“ novelu zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.).

„V dopise jsem shrnul své postoje k oběma novelám a upozornil jsem poslance, že shodná stanoviska zastává i Svaz měst a obcí České republiky, který sdružuje 2551 obec s 7,7 milionu obyvatel. Věřím, k našim argumentům poslanci přihlédnou a že ani jedna novela v navržené podobě neprojde,“ uvedl primátor a přiblížil, co považuje na obou novelách za špatné.

 „Považuji za nesmyslné především postupné navyšování poplatků za skládkování z dnešních 500 na 1500 korun za tunu odpadu. Zpoplatňován by přitom měl být i technologický materiál, jako například stavební suť, a také energetického využívání odpadů. Ministerstvo životního prostředí, které novelu předkládá, tak chce neúměrně zdražit všechny běžné možnosti likvidace odpadu. Jako velice problematickou vidím též povinnost obcí třídit všech 5 složek komunálního odpadu včetně biologicky rozložitelného. Papír, sklo, plasty a nápojové kartony České Budějovice již třídí a podíl vytříděného odpadu každým rokem stoupá. Avšak kontejnery s rozkládajícím se bioodpadem si v ulicích našeho města - v míře žádané novelou - představit nedovedu,“ uvedl primátor.

Obdobně kritické výhrady vyjádřil v dopise poslancům i k tzv. „chodníkové“ novele. Ta přenáší zodpovědnost za škody způsobené znečištěním chodníků (např. náledí) na majitele komunikace (město), zatímco dnes jsou za ně zodpovědní majitelé přilehlých domů.

„To považuji za mimořádně nešťastné a nic neřešící. Pokud chtějí zákonodárci sejmout z majitelů přilehlých nemovitostí odpovědnost za úraz způsobený na chodníku, pak považuji za mnohem systémovější tuto odpovědnost zcela vypustit. Pokud se na silnici vybourá řidič, stát také nenese odpovědnost za jeho škodu,“ podotkl primátor.

Přenesení odpovědnosti za čistotu chodníků na města by navíc znamenalo velkou finanční zátěž. „V první řadě  velké investice do techniky – v případě Českých Budějovic odhadem ve výši minimálně 25 milionů korun - a dále vysoké provozní a personální náklady. Nedovedu si představit, že město udržuje v pohotovosti několik stovek zametačů, kteří vyrazí odklízet sníh, jakmile napadne. Zato jsem si zcela jist, že od města bude občany nekompromisně vyžadováno, aby měli chodníky uklizené okamžitě a trvale, jenže to je technicky a organizačně zcela nereálné. Úklid chodníků vlastníky přilehlých nemovitostí není žádná nezvyklá či mimořádná povinnost, lidé si přece uklízejí cestu k vlastnímu domu. V zahraničí je to zcela obvyklé,“ dodal primátor.