Poplatek ze psů

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice.

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od jejího vzniku.
 4. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (doložit čestným prohlášením, dokladem od veterináře apod.).

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní rok:

 • v rodinných domech za prvního psa 1.000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.000 Kč,
 • v ostatních případech za prvního psa 1.000 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500 Kč.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč ročně.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku ze psů je dále osvobozen držitel psa, který:

 1. je členem lesní, myslivecké nebo rybářské stráže,
 2. je pracovníkem Městské policie České Budějovice nebo Policie ČR a používá psa ke služebním účelům,
 3. převzal dotčeného psa z útulku zřízeného městem České Budějovice, a to v roce převzetí a ve dvou následujících kalendářních letech,
 4. je vlastník záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení.

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Zcela osvobozen od poplatku ze psů je držitel psa označeného trvalým způsobem, kterým se rozumí označení psa elektronickým čipem nebo tetováním provedené osobou odborně způsobilou k výkonu této veterinární činnosti podle příslušného právního předpisu, a to za podmínky, že ve vztahu k takovému psovi držitel splnil svou ohlašovací povinnost.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši. 
 2. Poplatek je splatný ihned při ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.
 3. Následně je poplatek splatný vždy nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku.

Zánik poplatkové povinnosti

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku písemně (doložit čestným prohlášením, dokladem od veterináře, apod.).

Evidenční známky pro psy

Po úhradě poplatku ze psů a v případě osvobození od poplatku již po splnění ohlašovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa známku označenou evidenčním číslem. Platnost evidenční známky, její užití a další povinnosti držitele psa spojené s touto známkou jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka byla upravena 9. 5. 2019.