Poplatek za komunální odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 680 Kč na osobu a kalendářní rok.

Poplatek platí:

- fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt,
- fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území města přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

- fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k předmětné stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Za osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více osob, jsou povinny oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Od poplatku vznikajícího z titulu trvalého pobytu jsou osvobozeny osoby, které jsou:

a) umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

c) umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Od 1. 1. 2019 jsou od poplatku za komunální odpad placeného na základě trvalého pobytu na území města osvobozené všechny děti do jednoho roku věku.

 

Dále se od poplatku vznikajícího z titulu trvalého pobytu v poměrné výši osvobozují fyzické osoby, jež uplatní v daném kalendářním roce nárok na osvobození a doloží správci poplatku nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku, že:

a) byly hospitalizované ve zdravotnickém zařízení nepřetržitě po dobu delší než tři měsíce v příslušném roce,
b) pobývaly v azylových domech déle než jeden měsíc,
c) byly ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby,
d) prokazatelně nepobývaly na území města nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců v příslušném roce.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.

Poplatníci s pobytem na území města, kteří jsou zároveň vlastníky stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na území města, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby.

 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově, a to do 31. května příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možné uhradit:

  1. v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách
  2. složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800
  3. na žádost poplatníka formou SIPO

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Formuláře:

Formuláře finančního odboru 
 

Kontakt:

Finanční odbor, oddělení poplatků, historická budova radnice, vchod č. 3, přízemí, přepážka č. 6 a 7

Úřední hodiny:

 pondělí  8:00 - 17:00
 středa  8:00 - 17:00
 pátek  8:00 - 11:30