Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") pro kalendářní rok 2019 činí 680 Kč.

Poplatek platí :

  • fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt
  • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 
  • fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Od 1. 1. 2019 jsou od poplatku za komunální odpad placeného na základě trvalého pobytu na území města, osvobozené děti do jednoho roku věku.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2019.

Forma úhrady poplatku

Poplatek je možné uhradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8,00 – 17,00 h a v pátek 8,00 – 11,30h, a mimo uvedené úřední hodiny pak také v úterý a ve čtvrtek 8,00 - 14,00 h. 
  • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800
  • na žádost poplatníka lze poplatek hradit rovněž formou SIPO
  • podklady pro platbu poplatku lze na žádost poplatníka zasílat také e-mailem.
Stránka byla upravena 9. 5. 2019.