Navrhovaná změna se týká Vávrovských rybníků

Řešené území změny územního plánu  v lokalitě U Vávrovských rybníků se nachází v severozápadní části města, v prostoru areálu bývalého vojenského cvičiště . "Chceme, aby začlenění bývalého vojenského areálu do okolní části města  bylo přirozené. Právě toto území, které je dobře dopravně napojeno do centra i meziměstsky, je  jedním z nejvýznamnějších rozvojových prostorů. Územní plán tento potenciál plně potvrzuje a určuje prostor ke komplexní restrukturalizaci, která umožní vznik nového čtvťového centra se zázemím pro přilehlá sídliště . Konkrétně mám na mysli občanskou  vybavenost, obchody a služby , pracovní příležitosti, sport a rekreaci,"říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že změna předpokládá v jižní části území úpravu funkčních ploch a komunikací, která umožní  záchranu alejí vzrostlých stromů, vytvoření nového náměstí a zachování historicky a stavebně hodnotného objektu bývalých kasáren z počátku 20. století, při zachování koncepce „prorůstání“ zeleně v území. " Zároveň je cílem změna funkčního využití v severozápadní části pro výstavbu  bydlení kolektivního charakteru v prostoru části takzvaného  zeleného klínu, podle studie ,  kterou vzalo na vědomí městské zastupitelstvo,"dodává náměstkyně Ivana Popelová. Navrhovaná změna bude k veřejnému nahlédnutí na úřední desce magistrátu a na odboru územního plánování a architektury do 2. října 2008.