Návrh zadání ÚP ČB

Návrh zadání územního plánu (ÚP) zpracovává pořizovatel s určeným zastupitelem. Podkladem pro zpracování návrhu zadání ÚP jsou aktuální územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory (PaR), popřípadě další strategické dokumenty města. Návrh zadání ÚP se projednává s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností podle postupů zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Návrh zadání ÚP následně schvaluje zastupitelstvo města. Schválené zadání ÚP je poté předáno zpracovateli (projektant s autorizací pro územní plánování), který podle něj zpracuje samotný návrh územního plánu.

V současné době je zpracován návrh zadání nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB). Návrh zadání ÚP ČB zpracoval Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je první náměstek primátora Mgr. Juraj Thoma.

Návrh zadání ÚP ČB je zveřejněn od 2. března 2020 formou veřejné vyhlášky na úřední desce a na webových stránkách města. K návrhu zadání ÚP ČB může každý uplatnit písemně své připomínky do 1. dubna 2020 u pořizovatele, kterým je Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice.

dokument Návrhu zadání ÚP ČB a veřejná vyhláška k nahlédnutí zde