Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014- 2020. Navazuje na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os v rámci programů financovaných ERDF. Řešené území je vymezeno na základě funkčních vazeb a představuje nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ je zpracován dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu, a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU).

Řešené intervence jsou zaměřeny zejména na dobudování potřebné infrastruktury, která je naprosto nezbytná nejen pro rozvoj města, ale i celého přilehlého regionu. Další prioritou je řešení potřeb systémově navazujících na IPRM (realizované v programovacím období 2007- 2013) s modifikací na širší území.

Zařazením projektového záměru do IPRÚ je potvrzen obecný zájem o jeho realizaci. Tato skutečnost je pak zohledněna při následném podání žádosti v rámci konkrétního operačního programu.

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí v programovém období 2014-2020. Kompletní administrace procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice je v gesci Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

Kontakty IPRÚ

Příprava IPRÚ 

Realizace IPRÚ

Programové dokumenty

Zpracování strategie rozvoje území je podpořeno z Operačního programu technická pomoc v rámci projektu ""IPRÚ- České Budějovice", č. projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00347

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 8. 2. 2019.