Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

(IPRÚ) je nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014- 2020. Navazuje na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os v rámci programů financovaných ERDF. Řešené území je vymezeno na základě funkčních vazeb a představuje nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ je nástrojem, pomocí kterého je možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ je zpracován dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zajišťuje provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu, a je v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU).Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí v programovém období 2014-2020. Kompletní administrace procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice je v gesci Odboru rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

Kontakty IPRÚ   Příprava IPRÚ    Řídící výbor, pracovní skupiny, archiv výzev   Strategie IPRÚ České Budějovice 2014-2020 

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Výzva č. 24 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.3 Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava III

Výzva č. 23 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 Podpora využívání a rozvoje městské homadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Výzva č. 20 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.2.1 Vybudování obchvatových komunikací

Realizované projekty:                

  • Pořízení 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem

K další obnově a modernizaci vozového parku MHD v Českých Budějovicích a blízkém okolí došlo v roce 2018 díky 8 novým nízkopodlažním CNG autobusům, které nahradily staré s naftovým pohonem.Dotace ve výši 48 960 000 Kč (85% z pořizovací ceny autobusů).

  • Pořízení 11 nízkopodlažních trolejbusů

Další obnova vozového parku trolejové trakce MHD v Českých Budějovicích proběhla v roce 2018 pořízením 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů, které nahradily staré trolejbusy se špatným technickým stavem. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 147 829 450 Kč (85% z pořizovací ceny trolejbusů).

  •  Pořízení 16 nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem

Modernizace a ekologizace vozového parku MHD pořízením 16 moderních městských nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem byla realizovaná v roce 2018; vozy mají tichý provoz, jsou plně klimatizované, s možností připojení k WIFI a nabíjení mobilů, dobře přístupné a využitelné pro handicapované osoby a rodiče s dětskými kočárky. Projekt byl prostřednictvím IPRÚ ČB podpořen částkou ve výši 92 963 439 Kč(85% z pořizovací ceny autobusů).