Národní zdroje

Tyto zdroje představují dotační prostředky od krajského úřadu, státních fondů, nadací a různých ministerstev. Z národních zdrojů byly spolufinancovány projekty na regeneraci panelového sídliště Vltava, výstavbu a rekonstrukci cyklostezek, výrobu propagačních materiálů, revitalizaci rybníka Stařeček, dále jsme díky těmto dotacím mohli investovat do úpravy na Dubenském rybníku, do digitalizace kina Kotva a dalších akcí.


Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje každoročně vyhlašuje řadu grantových a příspěvkových programů, zaměřených do různých oblastí, jako např. cestovní ruch, sociální oblast, kultura, podpora biodiverzity, ochrana před povodněmi, podpora práce s dětmi a mládeží, sport atd.

logo sfdi

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.

logo ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo každý rok vyhlašuje dotační programy na podporu regionálního rozvoje, odstraňování bariér v budovách, dále programy na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Díky těmto programům jsme v posledních 3 letech regenerovali různé úseky na sídlišti Vltava – upravili jsme veřejná prostranství, doplnili mobiliář, vybudovali hřiště.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra poskytovalo v minulých letech prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru dotace na koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění. Město tak získalo prostředky na doplnění stávajícího systému VISO o koncové prvky. Další prostředky ministerstvo poskytlo na prevenci kriminality.

logo nadace čez

Nadace ČEZ

Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony.

Ministerstvo kultury ČR

Z prostředků ministerstva je každoročně financována řada projektů, směřovaných do oblasti památek, profesionálního umění, kinematografie, muzeí, literatury a knihoven atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

logo ministarstva průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu je řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace. Kromě toho poskytuje různé účelově vázané dotace.