Formuláře

Filtrování
Ohlášení stavby podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Ohlášení vlastníka nemovitosti k místnímu poplatku za komunální odpad
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a k poplatku z ubytovací kapacity
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Ohlášení změny údajů u poplatku za komunální odpad z vlastněné nemovitosti
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ohlášení změny údajů ve vztahu k poplatku za komunální odpad placený vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.

Odbor:
Finanční odbor
Oznámení o konání shromáždění občanů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Oznámení je třeba doručit tak, aby ho správní odbor magistrátu města (Jeronýmova 1) obdržel nejméně 5 dnů před konáním shromáždění.

Odbor:
Odbor správní
Oznámení platby poplatku za komunální odpad za více osob
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek za komunální odpad platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoba, která platí poplatek za více osob, je povinna správci poplatku oznámit jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Odbor:
Finanční odbor
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení záměru (územní souhlas)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Oznámení změny v užívání stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Plná moc k závaznému stanovisku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zmocnění k jednání před Magistrátem města České Budějovice, odborem památkové péče (orgán státní správy na úseku památkové péče), které zmocněnci umožní činit veškeré právní úkony směřující k vydání závazného stanoviska rozhodnutím odboru památkové péče magistrátu města, včetně práva vydané rozhodnutí převzít, podávat odvolání, podané odvolání vzít zpět a práva vzdát se odvolání.

Odbor:
Odbor památkové péče
Přiznání k místnímu poplatku ze psů (fyzická osoba)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Přiznání k místnímu poplatku ze psů (právnická osoba)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Prohlášení k narození dítěte
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Prohlášení poplatníka k uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za komunální odpad
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Od poplatku za komunální odpad se v poměrné výši osvobozují osoby, které uplatní v daném kalendářním roce nárok na osvobození a ohlásí údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.

Odbor:
Finanční odbor
Prohlášení rodičů o jménu dítěte
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Protokol o převzetí rozvaděče
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Podrobnosti: KT-oddělení správy radnice

Odbor:
Kancelář tajemníka
Registrace zemědělského podnikatele
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář i registrace spadá pod Odbor ochrany životního prostředí.

Odbor:
Obecní živnostenský úřad
Ke stažení:
Sazebník
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

 

SAZEBNÍK

výše úhrad za  zvláštní  užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice ve smyslu §25 odst. 6 písm. c, d, e zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

schválený Radou města České Budějovice usnesením č.  771/2006

Legenda

- místní komunikace I. a II. tř.: místní komunikace s provozem MHD

- místní komunikace III. tř.: ostatní místní komunikace

1. pro umístění propagačních nebo reklamních zařízení a prodejních nebo zábavních  zařízení nebo předmětů (podle §25 odst. 6 písm. c) bod 1 a 5 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění).

 1.1. umístění propagačních nebo reklamních zařízení 

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i započatý den

Položka:

1.1.1. historické jádro města a Lannova tř.

 

  70,-

Položka:

1.1.2. všechny místní komunikace I., II.,III. tř.

25,- 

Položka:

1.1.3. vystavení květinového zboží na všech místních komunikacích

  10,- 

 1.2. umístění prodejních zařízení nebo předmětů 

stánků, včetně pojízdných zařízení, v souladu s nařízením stat.města České Budějovice „Tržní řád“ a příležitostných zařízení k poskytování služeb obyvatelstvu

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i započatý den

Položka:

1.2.1. historické jádro a Lannova tř.

200,-

Položka:

1.2.2. všechny místní komunikace I., II.,III. tř.

100,-

 1.3. provozování lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí lidové zábavy 

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i započatý den

Položka:

1.3.1. všechny místní komunikace

  10,-

 1.4. předzahrádky pro restaurační provoz a občerstvení 

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i započatý den

Položka:

1.4.1. všechny místní komunikace

  10,-

2. pro umísťování a nakládání věcí nebo materiálů podle §25 odst. 6 písm. c) bod 2 zák. č. 13/1997 Sb v platném znění.

nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i započatý den

prvních 60 dnů nebo 120 dnů  v případě celkové rekonstrukce

Položka:

2.1. všechny místní komunikace

5,-

další dny nad 60 resp. 120 dnů 

Položka:

2.2. historické jádro města a Lannova tř.

20,-

Položka:

2.3. všechny místní komunikace I., II.,III  tř.

10,-

V případě nedodržení lhůty ukončení termínu podle dohody o zvláštním užívání se uplatní zvýšení ceny bez ohledu na případné prodloužení termínu uvedeném v dohodě o zvláštním užívání.

zvýšení ceny při nedodržení termínu

první žádost o prodloužení

50 %

druhá žádost o prodloužení

200 %

Vedoucí odboru správy veřejných statků může při řádném odůvodnění prodloužení termínu zvýšení ceny prominout, odvolacím orgánem je pro tyto případy Rada města.

3. pro provádění stavebních prací (§25 odst 6 písm. c, d bod 3 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění)- výkopové práce

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 plochy za každý i započatý den

\n

Zvláštní užívání v délce trvání 1 - 5 dnů

položka:

3.1. všechny místní komunikace

5,- 

Zvláštní užívání v délce trvání 1 – 20 dnů

položka:

3.2. všechny místní komunikace

10,-

Zvláštní užívání v délce trvání nad 20 dnů

položka:

3.3. historické jádro města a Lannova tř.

50,-

Položka:

3.4. všechny místní komunikace I., II.,III. tř.

30,-

Poruchy na inženýrských sítích

položka:

3.5. všechny místní komunikace

500 Kč/ks

Protlaky

položka:

3.6. všechny místní komunikace

500 Kč/ks

V případě nedodržení lhůty ukončení termínu  se uplatní zvýšení ceny bez ohledu na případné prodloužení termínu uvedeného v dohodě o zvláštním užívání

zvýšení ceny při nedodržení termínu

první žádost o prodloužení

50 %

druhá žádost o prodloužení

200 %

Vedoucí odboru správy veřejných statků může při řádném zdůvodnění prodloužení termínu zvýšení ceny prominout, odvolacím orgánem je pro tyto případy Rada města.

Výkopové práce nebudou povolovány v období mezi 15.listopadem a 1. březnem. Výjimku může udělit pouze při řádném zdůvodnění vedoucí odboru správy veřejných statků.

4. jednorázové finanční náhrady za způsobenou majetkovou újmu (§ 24, odst. 9 zákona 458/2000 Sb. energetický zákon)

kategorie komunikace

cena v Kč za minimálně 1 m2 dotčené plochy

položka:

4.1.1. místní komunikace I. kategorie

1000,-* 

položka:

4.1.2. místní komunikace II. kategorie

500,- 

položka:

4.1.3. místní komunikace III. kategorie

Cena za sfrézování a asfaltování části dotčené plochy.

* v případě schválení vstupu do místní komunikace Radou města

a) místní komunikace I. kategorie

- takto je definovaná místní komunikace či chodník (s asfaltovým a betonovým povrchem) nové či nově rekonstruované a to ve stáří do 5ti let včetně

- ostatní druhy chodníků (např. ze zámkové dlažby) do 2 let po jejich zřízení

- místní komunikace, kde byla provedena výměna asfaltové vrstvy (odfrézování povrchu a následné položení asfaltového koberce) ve stáří do 3 let od této úpravy

- místní komunikace na kterých byla  provedena údržba povrchu formou regeneračních nástřiků, ve stáří do 5 let od provedení této úpravy.

b) místní komunikace II. kategorie

takto je definovaná místní komunikace starší než jsou časová omezení kategorie I., na které nebyl proveden žádný vstup za účelem stavebních prací a umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku nebo na něm (§25, odst 4., písm. c, bod 3a písm. d) anebo jde o místní komunikaci, která splňovala podmínky kategorie I., ale do které byl povolen vstup usnesením Rady Města, dále pak místní komunikace bez viditelných závad (výtluků) s kvalitně upravenými překopy max. do 10 %.

c) místní komunikace III. kategorie

do této kategorie spadají místní komunikace s výtluky, překopy, kde se již projevil vliv snížení kvality povrchu vyvolané stavebními pracemi a obecným užíváním místní komunikace . Plocha překopů nepřesahuje 30 % z celkové plochy místní komunikace a nepřesahuje 50 % z celkové plochy chodníku.

5. pro zřizování vyhrazeného parkování (§25 odst 6 písm. c) bod 4 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění)

kategorie komunikace

cena v Kč za rok za vyhrazené parkování osobního vozidla

položka:  5.1. centrální oblast mimo historického jádra města

20 000,-

položka:

5.2. ostatní části města

15 000,-

položka:

5.3. invalidní osoby (ZTP, ZTP/P)

100,-

6. pro audiovizuální tvorbu - (§25 odst 6 písm. c) bod 6

  pořádání akcí - (§25 odst. 6 písm. e) zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění),

Kategorie komunikace

Cena v Kč za jednu akci za každý i započatý den \n

položka:

6.1. náměstí Přemysla Otakara II

5 000,-

návrh nové ceny

položka:

6.2. historické jádro města a Lannova třída

500,-

položka:

6.3. místní komunikace I a II tř.

300,-

 7. umístění kolostavu s reklamou do 0,5 m2 plochy     

Položka:

7.1. všechny místní komunikace

100,- Kč/rok

kolostav bez reklamy

500,- Kč/rok

kolostav s reklamou

 8. slevy   

Statutární město České Budějovice může poskytnout ke zvláštnímu užívání místní  komunikace ve svém vlastnictví za nižší sazbu nejméně  100,- Kč

v těchto případech:

·  Jedná se o zvláštní užívání komunikací pro potřeby statutárního města České Budějovice

·  žadatelem je organizace, založená či zřízená městem České Budějovice

·  krátkodobé pronájmy pro zdravotnictví, kulturu a sport, charitativní akce

·  akce pořádané pro děti a studenty

·  pronájem pro vyvolaný archeologický výzkum

·  žadatel požádal o podchodné lešení na dobu do 45 dnů

Příloha č.1: mapka centrální zóny a historického jádra

Příloha č.2: seznam ulic centrální zóny a historického jádra

Sazebník-zeleň

výše úhrad za pronájem pozemků ploch zeleně v majetku obce „Statutární město České Budějovice“ schválený Radou města České Budějovice dne 27.2.2002, usnesením číslo 166/2002

Město České Budějovice je kromě jiného vlastníkem pozemků – ploch zeleně – sloužících k celé řadě obecně prospěšných účelů. Tento sazebník stanovuje ceny pronájmu ploch zeleně při provádění výkopů, ukládání materiálu a umisťování stavebních zařízení. Položky tohoto sazebníku jsou shodné pro výše vyjmenované činnosti, odlišují se pouze v závislosti na době pronájmu a kategorii údržby pozemku v roce uzavření nájemní smlouvy.

Pod pojem zeleň zařazujeme všechny plochy porostlé vegetací na území sídel i ve volné krajině, náležející do majetku města České Budějovice.

Kategorie údržby ploch zeleně:

kategorie I.

Nejvyšší stupeň intenzity zahrnuje plochy s minimálně 6ti sečemi ročně a částečně prováděnou parkovou úpravou. Jedná se o tyto lokality:

park Na Sadech, Senovážné náměstí, park v Háječku, Lannova třída, park Dukelská, Sokolský ostrov, Mariánské náměstí, pásy zeleně od Zlatého mostu podél Malše a Slepého ramene k mostu v Resslově ul., park kolem Gerbery .

kategorie II.

Všechny vnitřní sídlištní a obytné zóny, zelené pásy a stromořadí v ulicích a podél silnic, kde je prováděna údržba zeleně.

kategorie III.

Všechny ostatní plochy zeleně nespadající do kategorie I. a II. (není prováděna pravidelná údržba zeleně).

doba pronájmu    cena v Kč za 1m2 za každý i započatý den pronájmu

  kategorie údržby ploch zeleně

  I.  II.  III.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 5ti dnů    4,-  3,-  3,-

6 – 20 dnů    6,-  4,-  3,-

21 dnů a více     8,-  5,-  3,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při odstraňování havárií inženýrských sítí se stanoví jednotná cena pronájmu 500,- Kč za použití zeleně plochy při odstranění jedné havárie.

Při nedodržení doby pronájmu se sjednané nájemné zvyšuje o 100 % ode dne, kdy končí původní doba pronájmu.

Odbor:
Odbor správy veřejných statků
Ke stažení:
Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
TAXISLUŽBY - zkouška k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Podklady ke zkoušce k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
VODNÍ ZÁKON
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Ke stažení:
Vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Žádost o celkové stanovisko (vyjádření) odboru ochrany životního prostředí
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o stanovisko odboru (většinou ke stavbám, a dále ke všem zásahům a změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí)

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí

Stránky