Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice.

 

 

Investiční akce města České Budějovice

ČESKÉ BUDĚJOVICE - MÁNESOVA ULICE – SILNICE II/156

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

stručný popis:

Jedná se o modernizaci silnice II/156 - Mánesova ulice v Českých Budějovicích (úsek most Kosmonautů – Novohradská) a související rekonstrukci vodohospodářských inženýrských sítí v úseku od pravého břehu Mlýnské stoky po most Kosmonautů včetně kompletní rekonstrukce přilehlé části ulice Vrchlického nábřeží k ulici Čechova a dále modernizaci křižovatek s ulicemi Čechova a Novohradská. Zároveň bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce Mánesovy ulice a oprava povrchu části Novohradské ulice od ulice Mánesova po ulici Průmyslovou.

Součástí krajské části bude rovněž vybudování přechodu pro chodce s ostrůvkem u Vrchlického nábřeží na levém břehu Mlýnské stoky a úprava přechodu pro chodce u Dukelské ulice.

Jihočeský kraj je investorem akce:
Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice (v úseku most ev.č. 156-001b - Novohradská ul.)

Statutární město České Budějovice je investorem těchto akcí:
Mánesova ul. - stavební úpravy vodovodu a kanalizace, úsek most Kosmonautů – Čechova 
České Budějovice, Vrchlického nábřeží – stavební úpravy, úsek Mánesova - Čechova
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa, CB.07 Mánesova – Čechova, České Budějovice
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa, CB.08 Mánesova – Novohradská, České Budějovice
Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ

Zhotovitel stavební části:                             SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel modernizace křižovatek:        SWARCO TRAFIC CZ

Zahájení:                                             6. 5. 2019

Předpoklad dokončení:                do konce listopadu 2019

Vybraní zhotovitelé budou koordinovat své práce se stavbou „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa“, jejímž investorem je Teplárna České Budějovice a. s.

Práce budou probíhat po etapách, některé etapy za úplné uzavírky.

ČOV ČB – MODERNIZACE TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Stručný popis:

Jedná se o modernizaci stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Současně dojde k postupné výměně všech původních čerpadel kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak.

Cíl projektu:
Výměna zastaralého strojního vybavení, které limituje celý provoz ČOV, zvýšení kapacity strojního odvodnění kalu, zvýšení sušiny odvodněného kalu s pozitivním dopadem na ekonomickou náročnost provozu – snížení množství odvodněného kalu a tím nákladů na odvoz a likvidaci.

Zahájení prací: 08/2019

Dokončení prací: 07/2020

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

ČOV ČB – MĚŘENÍ A OBNOVA NÁTOKU

Příloha č. 1

Stručný popis:
Jedná se o instalaci zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku do ČOV České Budějovice včetně veškerého příslušenství a instalace vyhodnocovací jednotky do stávající skříně a dále demontáž stávajícího měřícího zařízení, elektroinstalací. Dojde k osazení nového osvětlení, zásuvky a topidla do stávající instalační sítě, doplnění řídícího systému v rozvaděči, instalaci bezdrátové WiFi a SW úpravy řídícího systému na velínu ČOV.

Stávající koncepce měření je již zastaralá a náchylná k poruchám. Pro komplexní statistická data a zlepšení řízení procesu čištění není v současnosti na nátoku žádné funkční zařízení.

Cíl projektu:
Zlepšení řízení procesu čištění, zpřesnění vyhodnocení statistických dat.

Zahájení prací: 08-09/2019

Dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: DBD SYSTÉM CONTROLS spol. s r.o.  

E. KRÁSNOHORSKÉ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU

Příloha č. 1

Struční popis:

Jedná se o zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu v ulici E. Krásnohorské v části Suché Vrbné, v Českých Budějovicích. Součástí prací je kácení dřevin.

Otevřený příkop se nachází na rozhraní průmyslové zóny (pravý břeh) a individuální obytné zástavby (levý břeh). Pravý břeh příkopu prakticky kopíruje linii oplocení průmyslových areálů (Penam a.s., Infrazet a.s.).

Příkop je využíván pro odvádění vytékající vody z požeráku rybníku Hliník a srážkových vod z přilehlého ZTV a dále části srážkových vod z průmyslových areálů. Do příkopu jsou také svedeny povrchové vody z ul. El. Krásnohorské, jelikož zde není vybudována dešťová kanalizace.

Koryto příkopu bude upraveno v délce 373,77 m. Úprava je navržená pro celou délku v identické skladbě, vyjma řešení u lávek a některých kabelových šachet. Koryto je řešeno jako lichoběžníkové. Ve dně bude osazen betonový příkopový žlab a svahy budou opevněny zatravňovací betonovou dlažbou. Ty budou následně ohumusovány a osety.

Ve vyznačených místech budou v místech stávajících propustků a přechodů pro chodce vybudovány dvě lávky šířky 2,5 m pro provoz automobilů do 3,5 t a dvě lávky šířky 1,5 m pro pěší.

Cíl projektu:

Účelem stavby je zkapacitnění problémového úseku otevřeného příkopu vodoteče. Toto zkapacitnění a opevnění příkopu bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry v této oblasti.

Předpoklad zahájení prací: 09/2019

Předpoklad dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 18. 11. 2019.