Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice.

 

 

Investiční akce města České Budějovice

ČESKÉ BUDĚJOVICE, KŘIŽOVATKA ULIC PEKÁRENSKÁ - JÍROVCOVA
příloha č. 1

stručný popis:

Zakázka spočívá v rozšíření křižovatky o odbočovací pruhy vlevo do Jírovcovy ulice v obou směrech, dále proběhne frézování vozovky a následná úpravě povrchů. Součástí těchto úprav bude i překládka dvou sloupů trakčního vedení a instalace světelného signalizačního zařízení. Práce probíhají za provozu.

Generální dodavatel: Strabag, a.s.

Zhotovitel překládky sloupů trakčního vedení: Dopravní podnik města ČB

Zahájení stavby: 13.4.2018

Předpokládaný termín dokončení: do 12.7.2018

Zpracovatel projektu: Atelier SIS - ing. František Stráský, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

 

PLAVECKÝ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE TOBOGÁNU

příloha

stručný popis:

Cílem modernizace je výměna nevyhovujícího tubusu za nový a prodloužení délky trasy tobogánu. Startovací podesta bude posunuta z výše 5,5 m na úroveň 6,35 m. Nová trasa bude prodloužena z původních 67 m na výsledných cca 77,91 m. V první části mezi plaveckým bazénem a hlavním ocelovým pilířem bude trasa zachována, zatímco v druhé části dojde k jejímu prodloužení a rozložení kolem stávajícího vzrostlého stromu.

Vnější povrch tubusu je navržen v barvách města České Budějovice (červená a žlutá) s optickými prvky (různé prosvětlení částí tobogánu). Z důvodu zvýšení startovací podesty tobogánu je nutné také provést úpravy stávajícího nástupního schodiště uvnitř krytého bazénu. Dojezdový nerezový bazén zůstane zachován.

Projektant:

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, Plzeň

Náklady:

Modernizace si vyžádá náklady ve výši cca 5,8 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice

Termín realizace:

Realizace bude probíhat od června do konce srpna 2018

 

REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ PAVILONU U1.1. ZŠ E. DESTINOVÉ 46, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č.1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

V rámci rekonstrukce objektu bude provedeno zateplení střechy a obvodového pláště, výměna výplní otvorů, odstranění boletických panelů. V rámci vnitřní rekonstrukce objektu budou provedeny především demontáže stávajících obkladů stěn, demontáže stávajících podlahových krytin, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, odstranění některých příček, demontáž stávajícího potrubí VZT.

Termín realizace díla 07/2018 – 11/2018

Náklady: 9.139.000,- Kč vč. DPH

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - MÁNESOVA ULICE – SILNICE II/156

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

stručný popis:

Jedná se o modernizaci silnice II/156 - Mánesova ulice v Českých Budějovicích (úsek most Kosmonautů – Novohradská) a související rekonstrukci vodohospodářských inženýrských sítí v úseku od pravého břehu Mlýnské stoky po most Kosmonautů včetně kompletní rekonstrukce přilehlé části ulice Vrchlického nábřeží k ulici Čechova a dále modernizaci křižovatek s ulicemi Čechova a Novohradská. Zároveň bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v celé délce Mánesovy ulice a oprava povrchu části Novohradské ulice od ulice Mánesova po ulici Průmyslovou.

Součástí krajské části bude rovněž vybudování přechodu pro chodce s ostrůvkem u Vrchlického nábřeží na levém břehu Mlýnské stoky a úprava přechodu pro chodce u Dukelské ulice.

Jihočeský kraj je investorem akce:
Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice (v úseku most ev.č. 156-001b - Novohradská ul.)

Statutární město České Budějovice je investorem těchto akcí:
Mánesova ul. - stavební úpravy vodovodu a kanalizace, úsek most Kosmonautů – Čechova 
České Budějovice, Vrchlického nábřeží – stavební úpravy, úsek Mánesova - Čechova
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa, CB.07 Mánesova – Čechova, České Budějovice
Modernizace systému řízení dopravy v ČB – I. etapa, CB.08 Mánesova – Novohradská, České Budějovice
Mánesova ulice, úsek most Kosmonautů - Novohradská, rekonstrukce VO + SSZ

Zhotovitel stavební části:                             SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel modernizace křižovatek:        SWARCO TRAFIC CZ

Zahájení:                                             6. 5. 2019

Předpoklad dokončení:                do konce listopadu 2019

Vybraní zhotovitelé budou koordinovat své práce se stavbou „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa“, jejímž investorem je Teplárna České Budějovice a. s.

Práce budou probíhat po etapách, některé etapy za úplné uzavírky.

KORIDOR LINKY Č. 3 – ETAPA II – 1. KŘIŽOVATKA BRANIŠOVSKÁ - J. OPLETALA

Příloha č. 1

stručný popis:

V rámci této akce bude provedena úprava chodníkových ploch a přechodů pro chodce na křižovatce Branišovská x J. Opletala a osazení křižovatky světelným signalizačním zařízením s preferencí MHD.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101 – Křižovatka Branišovská x J. Opletala

SO 161 – Dopravní značení

SO 162 – Světelná signalizace

SO 163 – Dopravně inženýrské opatření

SO 401 – SSZ el. instalace

SO 101 – Součástí stavebního objektu je rekonstrukce chodníkových ploch na dvou větvích křižovatky Branišovská x J. Opletala, výstavba nového chodníku a zřízení nového přechodu pro chodce, dále úprava vozovky, výšková úprava poklopů, založení trávníku.

SO 161 – Součástí stavebního objektu je nové svislé a vodorovné dopravní značení včetně posunu a částečného zrušení stávajícího značení.

SO 162 – V současné době je křižovatka ulic J. Opletala x Branišovská neřízena. Organizace dopravy se mění takto – V Branišovské ulici na východním rameni vznikne nový přechod pro chodce, křižovatka s přechody bude signalizována světelným zařízením. SSZ bude fungovat izolovaně a bude připojena na DŘÚ.

SO 163 – Výstavbou Koridoru linky č. 3 dojde k částečnému omezení provozu na křižovatce ulic Branišovská x J. Opletala v Českých Budějovicích. Tento stavební objekt se týká dopravních opatření, která bude nutno provést při realizaci stavby na současné síti místních komunikací.

SO 401 – Součástí stavebního objektu je nové měření křižovatky osazeného vedle řadiče, osazení nového řadiče, nové videokamery, nový přístřešek nad řadičem, kabelové rozvody, nový datový kabel.

Zhotovitel :                     SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. – dodávka SSZ

                                       OK Signistav s.r.o.

Vysoutěžená cena :        1.747.660,- Kč bez DPH – dodávka SSZ

                                       763.000,50 Kč bez DPH – stavební práce

Projektant :                     Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

TDS :                                MANE engineering, s.r.o.

Koordinátor BOZP :          MANE engineering, s.r.o.

Zahájení prací :                07/2019

Ukončení prací :               08/2019

ČOV ČB – MODERNIZACE TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Stručný popis:

Jedná se o modernizaci stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Současně dojde k postupné výměně všech původních čerpadel kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak.

Cíl projektu:
Výměna zastaralého strojního vybavení, které limituje celý provoz ČOV, zvýšení kapacity strojního odvodnění kalu, zvýšení sušiny odvodněného kalu s pozitivním dopadem na ekonomickou náročnost provozu – snížení množství odvodněného kalu a tím nákladů na odvoz a likvidaci.

Zahájení prací: 08/2019

Dokončení prací: 07/2020

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

ČOV ČB – MĚŘENÍ A OBNOVA NÁTOKU

Příloha č. 1

Stručný popis:
Jedná se o instalaci zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku do ČOV České Budějovice včetně veškerého příslušenství a instalace vyhodnocovací jednotky do stávající skříně a dále demontáž stávajícího měřícího zařízení, elektroinstalací. Dojde k osazení nového osvětlení, zásuvky a topidla do stávající instalační sítě, doplnění řídícího systému v rozvaděči, instalaci bezdrátové WiFi a SW úpravy řídícího systému na velínu ČOV.

Stávající koncepce měření je již zastaralá a náchylná k poruchám. Pro komplexní statistická data a zlepšení řízení procesu čištění není v současnosti na nátoku žádné funkční zařízení.

Cíl projektu:
Zlepšení řízení procesu čištění, zpřesnění vyhodnocení statistických dat.

Zahájení prací: 08-09/2019

Dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: DBD SYSTÉM CONTROLS spol. s r.o.  

E. KRÁSNOHORSKÉ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU

Příloha č. 1

Struční popis:

Jedná se o zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu v ulici E. Krásnohorské v části Suché Vrbné, v Českých Budějovicích. Součástí prací je kácení dřevin.

Otevřený příkop se nachází na rozhraní průmyslové zóny (pravý břeh) a individuální obytné zástavby (levý břeh). Pravý břeh příkopu prakticky kopíruje linii oplocení průmyslových areálů (Penam a.s., Infrazet a.s.).

Příkop je využíván pro odvádění vytékající vody z požeráku rybníku Hliník a srážkových vod z přilehlého ZTV a dále části srážkových vod z průmyslových areálů. Do příkopu jsou také svedeny povrchové vody z ul. El. Krásnohorské, jelikož zde není vybudována dešťová kanalizace.

Koryto příkopu bude upraveno v délce 373,77 m. Úprava je navržená pro celou délku v identické skladbě, vyjma řešení u lávek a některých kabelových šachet. Koryto je řešeno jako lichoběžníkové. Ve dně bude osazen betonový příkopový žlab a svahy budou opevněny zatravňovací betonovou dlažbou. Ty budou následně ohumusovány a osety.

Ve vyznačených místech budou v místech stávajících propustků a přechodů pro chodce vybudovány dvě lávky šířky 2,5 m pro provoz automobilů do 3,5 t a dvě lávky šířky 1,5 m pro pěší.

Cíl projektu:

Účelem stavby je zkapacitnění problémového úseku otevřeného příkopu vodoteče. Toto zkapacitnění a opevnění příkopu bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry v této oblasti.

Předpoklad zahájení prací: 09/2019

Předpoklad dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 

 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 2. 9. 2019.