Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice.

 

Investiční akce města České Budějovice

E. KRÁSNOHORSKÉ - STAVEBNÍ ÚPRAVY OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU

Příloha č. 1

Stručný popis:

Jedná se o zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu v ulici E. Krásnohorské v části Suché Vrbné, v Českých Budějovicích. Součástí prací je kácení dřevin.

Otevřený příkop se nachází na rozhraní průmyslové zóny (pravý břeh) a individuální obytné zástavby (levý břeh). Pravý břeh příkopu prakticky kopíruje linii oplocení průmyslových areálů (Penam a.s., Infrazet a.s.).

Příkop je využíván pro odvádění vytékající vody z požeráku rybníku Hliník a srážkových vod z přilehlého ZTV a dále části srážkových vod z průmyslových areálů. Do příkopu jsou také svedeny povrchové vody z ul. El. Krásnohorské, jelikož zde není vybudována dešťová kanalizace.

Koryto příkopu bude upraveno v délce 373,77 m. Úprava je navržená pro celou délku v identické skladbě, vyjma řešení u lávek a některých kabelových šachet. Koryto je řešeno jako lichoběžníkové. Ve dně bude osazen betonový příkopový žlab a svahy budou opevněny zatravňovací betonovou dlažbou. Ty budou následně ohumusovány a osety.

Ve vyznačených místech budou v místech stávajících propustků a přechodů pro chodce vybudovány dvě lávky šířky 2,5 m pro provoz automobilů do 3,5 t a dvě lávky šířky 1,5 m pro pěší.

Cíl projektu:

Účelem stavby je zkapacitnění problémového úseku otevřeného příkopu vodoteče. Toto zkapacitnění a opevnění příkopu bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry v této oblasti.

Předpoklad zahájení prací: 09/2019

Předpoklad dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

ČOV ČB – MODERNIZACE TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Stručný popis:

Jedná se o modernizaci stávající technologie odvodnění kalu zahrnující výměnu a doplnění původního strojního zařízení ČOV včetně nezbytných stavebních úprav existujících stavebních objektů. Součástí díla je též obnova související čerpací techniky, části elektroinstalace a ASŘTP současně s dokončením rekonstrukce areálových tras komunikačních kabelů. Současně dojde k postupné výměně všech původních čerpadel kalu na odvodnění s možností vzájemného přepojení na kterýkoliv výtlak.

Cíl projektu:
Výměna zastaralého strojního vybavení, které limituje celý provoz ČOV, zvýšení kapacity strojního odvodnění kalu, zvýšení sušiny odvodněného kalu s pozitivním dopadem na ekonomickou náročnost provozu – snížení množství odvodněného kalu a tím nákladů na odvoz a likvidaci.

Zahájení prací: 08/2019

Dokončení prací: 07/2020

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

ČOV ČB – MĚŘENÍ A OBNOVA NÁTOKU

Příloha č. 1

Stručný popis:
Jedná se o instalaci zařízení pro měření průtoku odpadní vody na nátoku do ČOV České Budějovice včetně veškerého příslušenství a instalace vyhodnocovací jednotky do stávající skříně a dále demontáž stávajícího měřícího zařízení, elektroinstalací. Dojde k osazení nového osvětlení, zásuvky a topidla do stávající instalační sítě, doplnění řídícího systému v rozvaděči, instalaci bezdrátové WiFi a SW úpravy řídícího systému na velínu ČOV.

Stávající koncepce měření je již zastaralá a náchylná k poruchám. Pro komplexní statistická data a zlepšení řízení procesu čištění není v současnosti na nátoku žádné funkční zařízení.

Cíl projektu:
Zlepšení řízení procesu čištění, zpřesnění vyhodnocení statistických dat.

Zahájení prací: 08-09/2019

Dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: DBD SYSTÉM CONTROLS spol. s r.o.  

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ČESKÉ BUDĚJOVICE - INSTALACE DRTIČE VLÁKNITÝCH LÁTEK

Foto

Stručný popis:

Jedná se o instalaci zařízení instalace drtiče vláknitých látek na stávajícím cirkulačním potrubí pro ohřev kalu ve vyhnívacích nádržích ČOV České Budějovice. Součástí navržených úprav je demontáž dílčí části stávajícího ocelového potrubí. Během demontáže a následné instalace nového drtiče se související armaturním příslušenstvím bude nutná dočasná odstávka příslušného rozvodu, poté již bude možné kal dopravovat upravenou trasou potrubí nebo existujícím obtokem. Samostatným souborem prací bude nezbytná úprava stávající motorové instalace, související s elektrickým připojením, ovládáním a signalizací zařízení drtiče.

V současné době se čerpadla vyhnilého kalu z nádrží VN 1A a 1B ucpávají vláknitými látkami. Tyto ucpávky způsobují výpadek těchto čerpadel. Tyto výpadky vyžadují vždy rozebrání čerpadel a jejich vyčištění včetně vyčištění potrubí před a za čerpadly, a poté uvedení znovu do provozu. Tento stav není dlouhodobě udržitelný.

Cíl projektu:

Osazení nového strojního zařízení z důvodu plynulého provozování ČOV České Budějovice. Vyřešení problému ucpávání čerpadel na vyhnilý kal z vyhnívacích nádrží.

Předpoklad zahájení prací: 12/2019

Předpoklad dokončení prací: 01/2020

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

ALEŠOVA ULICE, ÚSEK DUKELSKÁ – VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE  

Situační výkres

DIO (v přípravě)

Stručný popis:

Jedná se o výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici v úseku Dukelská – Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích.

Obnovovaná potrubí budou pokládána v poloze i niveletě potrubí stávajících. Současně s výměnou potrubí budou přepojeny i všechny zastižené vodovodní i kanalizační přípojky (nemovitostí, resp. uličních vpustí).

Stavebně konstrukční řešení návrhu vychází především ze stávajícího stavu zastižených konstrukcí. Dle dostupných archivních podkladů je zde stávající kanalizační sběrač vejčitého profilu o vnitřní světlosti 90/60 cm, monolitické, částečně zděné konstrukce realizované v roce 1930. Po téměř 90 letech provozu je již potrubí v havarijním stavu. Nové potrubí bude z kvalitních materiálů - tvárná litina a kamenina. Zároveň bude vyměněno vodovodní potrubí, které je na hranici technické životnosti a je umístěno v těsné blízkosti obnovované kanalizace.

Veškerá poškození vozovky způsobená výstavbou budou plně opravena, a to ve skutečně zastižené skladbě.

Stavební činnost bude probíhat v prostoru stávající vozovky Alešovy ulice, přičemž částečně zasáhne i do prostoru stávajících chodníků.

Předpoklad zahájení prací: 03/2020

Předpoklad dokončení prací: 05/2020

Zhotovitel: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 18. 2. 2020.