Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Městský lesopark Stromovka už nebudou hyzdit neupravované plochy, o jejichž údržbu se město přelo s jejich soukromými vlastníky. Nyní obě strany uzavřely dohodu – město bude vlastníkům pozemků platit nájem a bude na své náklady i tyto plochy udržovat. „V tomto ohledu musíme respektovat rozhodnutí soudu, který nám povinnost pečovat... / více
20.10.2008 / První školní den, tj. 3. září 2007 přivítá v 8.00 hodin prvňáčky primátor Juraj Thoma v největší českobudějovické Základní škole Oskara Nedbala. Do celkem čtyř otevíraných prvních tříd tady nastoupí 103 dětí. Školní prostory, tzn. třídy a chodby byly během prázdnin nově vymalovány, opravami prošla i sociální zařízení a zřizovatel... / více
20.10.2008 / Pracovníci odboru památkové péče magistrátu připravili na pátek a na sobotu, to je 14. a 15.září 2007 Dny evropského dědictví 2007 ve městě České Budějovice, jejichž národní téma pro letošní rok je „Památky, řemesla a lidová kultura“. „Při této příležitosti bude veřejnosti zpřístupněno šestadvacet kulturních památek rozmístěných kolem historického jádra... / více
20.10.2008 / Finanční dar mohou z městské pokladny opět dostat mladí a talentovaní umělci do osmnácti let , kterým se podařilo letos získat významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, výstavách, soutěžích či přehlídkách. Žádosti musí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, umělecký životopis, odborná... / více
20.10.2008 / Až do června příštího roku bude tým složený z úředníků odboru sociálních věcí magistrátu a specializovaných odborníků pracovat na novém zásadním dokumentu nazvaném Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice (RPSS) na období let 2008 - 2013. „Součástí tvorby Rozvojového plánu jsou také přání a připomínky občanů, které chceme... / více
20.10.2008 / Do celostátního simulovaného protipovodňového cvičení Vltava a Labe 2007 se aktivně zapojily také České Budějovice. Od včerejšího dne zasedají v prostorách radnice členové povodňových komisí. Cvičení by mělo především prověřit připravenost a akceschopnost jednotlivých obcí ohrožených velkou vodou. Velký důraz je kladen hlavně na prověření spojení mezi obcemi a složkami... / více
20.10.2008 / Nové informace o dění ve vašem městě vám poskytne nové číslo novin českobudějovické radnice. Přečtete si je zde. Stáhnout si je můžete tady.... / více
20.10.2008 / Neziskové organizace, usilující o zkvalitnění života ve městě, mohou získat na svůj veřejně prospěšný projekt dotaci ve výši 333 tisíc korun. Výzva Dobročinného fondu Philip Morris ČR a Nadace Via nazvaná "3 x 333 tisíc pro aktivní život obce" je zaměřena především na obnovu veřejných prostranství, oživení místních tradic a spolkového... / více
20.10.2008 / Pracovníci odboru územního plánování a architektury svolali na 24. září 2007 od 15.00 hodin jednání ve věci územní studie pořízené „Za Akademií“ v katastrálním území České Budějovice 2. Urbanistickou studii zpracovalo českobudějovické studio Archa a jednání je určeno pro dotčené orgány, správce sítí a vlastníky dotčených pozemků, kteří se... / více
20.10.2008 / Návrhy zadání změn územního plánu v Suchém Vrbném a v Kališti budou až do 1. října 2007 vystaveny k veřejnému nahlédnutí na úřední desce českobudějovického magistrátu a také v úředních dnech přímo na odboru územního plánování a architektury. Navrhovaná změna v Suchém Vrbném předpokládá v návaznosti na zástavbu Suchovrbenského náměstí... / více
20.10.2008 / V průběhu letošních prázdnin byly za finanční prostředky města České Budějovice opraveny dvě zchátralé kapličky. První stojí v sousedství křižovatky ulic Kněžskodvorská a Karolíny Světlé a druhá v České Vrbném. Oprava zchátralých kapliček stála necelých šedesát tisíc korun. "Z pohledu městské pokladny se samozřejmě jedná o malé částky , ale... / více
20.10.2008 / Mateřská škola Vrchlického nábřeží vypisuje mimořádný zápis do této MŠ v termínu od 24. 09. – 27. 09. 2007. Mimořádný termín se vypisuje na základě předpokládaného otevření dvou nových tříd k 1. 1. 2008 s kapacitou 56 dětí. "O tuto školku byl extrémní zájem ze strany rodičů, proto město... / více
20.10.2008 / Druhá etapa rekonstrukce českobudějovické Dukelské ulice, která byla zahájena 7. září 2007, postupuje podle schváleného harmonogramu. Každý týden se pravidelně konají koordinační schůzky se zástupci zhotovitele, Policie ČR a správce sítí, kde se upřesňují a aktualizují jednotlivé kroky stavebních úprav všech větších investičních akcí na území města. „Dnes jsme se... / více
20.10.2008 / Do čtrnácti základních škol zřizovaných městem nastoupilo v letošním školním roce do 328 tříd celkem 7 805 žáků. Z toho do 37 prvních tříd přišlo 820 prvňáčků. Vloni byl celkový počet 8 125 dětí, které nastoupily do 338 tříd. V prvních třídách se otevíralo 39 učeben, kde zasedlo 868 prvňáčků.... / více
20.10.2008 / České Budějovice obdržely letos na jaře od Jihočeského kraje dva granty, které budou použity na novou sérii propagačních materiálů cestovního ruchu. "Podařilo se nám získat celkem 180.000 korun, což umožní vznik čtyř nových brožur v jednotném grafickém stylu a v jazykových mutacích čeština, angličtina a němčina. Materiály poskytnou návštěvníkům jihočeské... / více
20.10.2008 / Odbor územního plánování českobudějovického magistrátu projednává územní studii v lokalitě Nové Hodějovice – zahrádky – ulice Ke Studánce. Tu nechal na své náklady zpracovat vlastník pozemku a zároveň žadatel o možnou budoucí výstavbu. Jedná se o pozemek o rozsahu asi 0,6 hektaru, jež bezprostředně navazuje na budoucí trasu dálnice D3.... / více
20.10.2008 / Českobudějovické zastupitelstvo schválilo připojení města k Evropské chartě silničního provozu. „Charta je bezplatná a dobrovolná iniciativa Evropské komise a jejím cílem je snížit počet obětí dopravních nehod. Svým podpisem pod tímto dokumentem se zavazujeme, stejně jako ostatní evropská města, instituce, asociace a firmy, že uskutečníme akce na zlepšení bezpečnosti provozu... / více
20.10.2008 / Z důvodu stavebních úprav inženýrských sítí a povrchu vozovky bude úplně uzavřena místní komunikace v délce asi 190 metrů v českobudějovické ulici Dukelská v úseku mezi silnicí II/156 Mánesova a křižovatkou v ulici Havlíčkova. Termín uzavírky je od 24. září do 20. listopadu 2007. Uzavřený úsek bude řádně označen dopravními... / více
20.10.2008 / Možnost objednávání pomocí internetu se týká přepážek pro vyřizování cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů v ulici Jeronýmova, dále evidence motorových vozidel v ulici Kněžská a přepážek evidence obyvatel a ohlašovny pobytu v budově historické radnice. Přímý odkaz na objednávkový systém Elektronické obsluhy občana lze najít na webových stránkách města www.c-budejovice.cz v pravém... / více
20.10.2008 / Už od třicátých let minulého století je slovo spam  úzce spojeno s jídlem . Jedná se totiž o značku nalepenou na  konzervách amerického lančmítu, které se vyrábějí dodnes, ale podrobnosti o jeho konkrétní chuti má asi málokdo z nás. Naopak pravděpodobně úplná většina lidí má  tento výraz spojen s absolutně negurmánským nevyžádaným sdělením a ještě k tomu obvykle reklamním. To se... / více
20.10.2008 / Od začátku letošního roku do 30. září 2007 vyplatil odbor sociálních věcí na dávkách sociální péče celkem 217 milionů korun. "Největší položkou je dávka, která je vyplácena s účinností zákona č. 108/2006 Sb. od 1.1.2007 a to příspěvek na péči , dříve zvýšení důchodu pro bezmocnost. Tuto dávku vyplácíme z... / více
20.10.2008 / První etapa přestavby v českobudějovické Základní škole Vl. Rady v Mladém byla v těchto dnech dokončena. "Pro letošní rok měla škola schválenu investiční dotaci ve výši téměř sedmi milionů korun na realizaci přestavby školy a mateřské školy v Kališnické, která je její součástí. Ve školce Kališnická tak mohla být zrealizována... / více
20.10.2008 / Vyšlo nové číslo Novin českobudějovické radnice. V papírové podobě je možná najdete ve vaší poštovní schránce, pokud ne, máte je okamžitě k dispozici na webu města v červené sekci pod odkazem Noviny českobudějovické radnice. Jsou tam i všechna starší čísla od roku 2004. ... / více
20.10.2008 /   Od pátku 4. dubna  do neděle 6. dubna 2008 bude úplně uzavřena místní komunikace v českobudějovické ulici J. Masaryka v úseku mezi silnicí II/156 Novohradská a provizorním mostem přes železnici. Důvodem je navážení a montáž mostních nosníků na nově budovaném mostu. Objížďka uzavřeného úseku ve směru od Novohradské ulice ... / více
20.10.2008 / První místo obsadila jihočeská metropole v 16. ročníku soutěže měst v plavání na 500 x 100m, který se konal včera, tj. 3. října 2007 v českobudějovickém plaveckém stadionu. Plavalo tady celkem 566 účastníků, mezi nimi například i bývalá československá reprezentantka v atletice Milada Schreibmaierová a přemožitel kanálu La Manche Filip... / více
20.10.2008 / Ve městě přibudou až čtyři nové kamery / více
20.10.2008 / Částku šest set čtyřicet šest tisíc korun rozdělilo letos mezi ekologické projekty město. Podle předsedy komise pro životní prostředí Ivo Moravce bylo předloženo šestnáct kvalitních projektů. "Některé z nich se soustředily například na výchovu, vzdělávání, nebo šíření osvěty a naplňovaly zadání týkající se konkrétně třeba poradenství obyvatelstvu Českých Budějovic, využití volného... / více
20.10.2008 / Výstavba IV. železničního koridoru na území Českých Budějovic by měla být zahájena koncem roku 2009 a právě příprava velkých dopravních staveb a jejich vliv na dopravu byla hlavním tématem jednání mezi představiteli města a zástupci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Jihočeského kraje.... / více
20.10.2008 / Výnos jedné ze stálých veřerých sbírek Nadace Jedličkova ústavu byl dnes, tj. 9. 10. 2007 sečten. Od února do října do dvou kasiček umístěných v nákupních střediscích lidé vhodili celkem 10 872 korun. „Kasička se vybírá nepravidelně, ale většinou je to dvakrát do roka. Vloni lidé věnovali postiženým spoluobčanům umístěným... / více
20.10.2008 / Celkem osmnáct českobudějovických běžců bude startovat na letošním 7. ročníku maratónu v Linci v neděli 13. dubna 2008. V rámci mnohaleté partnerské spolupráce nabízí rakouská strana už tradičně možnost vyslat na tento závod skupinu sportovců z jihočeské metropole, kterým hradí startovní poplatek. „Linecký maratón má tu zvláštnost, že jeho start je na mostě... / více

Stránky