Nástěnka IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) bude nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území v programovacím období 2014- 2020. Naváže na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) a umožní koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os v rámci programů ESI fondů. Řešené území bude vymezeno na základě funkčních vazeb, bude představovat nejen jádrové město, ale i jeho spádové území. V celku tak vytvoří jednotlivé projekty synergický efekt. IPRÚ bude nástrojem, pomocí kterého bude možné čerpat významný objem dotací ze strukturálních fondů EU. IPRÚ bude zpracován dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zajistí provázanost s cíli a prioritami kohezní politiky státu a bude v souladu se strategickými dokumenty vyšších územních celků (kraje, ČR, EU).

Řešené intervence se zaměří zejména na dobudování potřebné infrastruktury, která je naprosto nezbytná nejen pro rozvoj města, ale celého přilehlého regionu. Další prioritou je řešení potřeb systémově navazujících na IPRM (realizované v programovacím období 2007- 2013) s modifikací na širší území.

Zařazením projektového záměru do IPRÚ bude potvrzen obecný zájem o jeho realizaci. Tato skutečnost bude zohledněna při následném podání žádosti v rámci konkrétního operačního programu.

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice, jehož příprava a realizace v programovém období 2014-2020 řeší rozvoj území IPRÚ v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí. Kompletní administraci procesů v rámci nositele IPRÚ České Budějovice zpracovává Odbor rozvoje a veřejných zakázek Magistrátu města České Budějovice.

Kontakty IPRÚ

Příprava IPRÚ 

Realizace IPRÚ

Programové dokumenty

Zpracování strategie rozvoje území je podpořeno z Operačního programu technická pomoc v rámci projektu ""IPRÚ- České Budějovice", č. projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00347