Aktuální městské investice

Následující přehled vychází ze schváleného rozpočtu města České Budějovice.

 

 

Investiční akce města České Budějovice

ZASTÁVKY MHD DLOUHÁ LOUKA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

stručný popis:

Stavba obsahuje vybudování nových autobusových zastávek MHD na Dlouhé louce v blízkosti lávky k OC KAUFLAND včetně chodníkového napojení na lávku. Součástí stavby bude i přeložka veřejného osvětlení a doplnění veřejného osvětlení napojovacích chodníků a oprava kabelu SSZ. Předpoklad zahájení: 09/2017. Předpoklad dokončení: 12/2017. Předpokládaná cena: 2,5 mil. Kč bez DPH. Probíhá stavební řízení.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OTAVSKÉ ULICE, Č. BUDĚJOVICE
 

stručný popis:

  • Vzhledem k požadavku o změnu na konstrukce zastávek MHD, je nyní aktualizována PD.
  • tato akce se by měla být  realizována v roce 2018
  • mezi Objednatelem a Zhotovitelem došlo k uzavření dohody o ukončení prací
 

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE – OPTIMALIZACE AERAČNÍHO PROCESU

příloha č. 1

příloha č. 2

 

stručný popis:

Jedná se o obnovu stávajícího technologického vystrojení s nezbytnou úpravou potrubních rozvodů a rozvodů motorové elektroinstalace a doplnění optimalizačního souboru pro srážení fosforu s nezbytnou úpravou ASŘTP.

Historie:

Do provozu byla čistírna odpadních vod pro město České Budějovice uvedena v roce 1967. V roce 1986 bylo z důvodu nedostatečné kapacity přistoupeno k zahájení rozšíření a modernizace ČOV. V průběhu stavby byly postupně zvyšovány požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod i na technické řešení. Čistírna byla kompletně dokončena až po intenzifikaci v roce 2000. Následně v roce 2002 čistírnu značně poškodila povodeň. Obnova škod proběhla v letech 2002-2003. Projektovaná látková kapacita ČOV byla 375 tis. EO.

Informace:

Optimalizace aeračního procesu na ČOV České Budějovice je jednou z akcí uvedených v „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města České Budějovice na období 2014-2023“. Na konci roku 2012 nastal výpadek produkce odpadních vod z českobudějovické papírny, která byla jedním z největších producentů odpadních vod. Tím došlo k trvalému snížení látkového zatížení odpadních vod.

Z dat statistického vyhodnocení průtoků odpadních vod v letech 2011 a 2012 není oproti roku 2013 a první polovině roku 2014 snížení hydraulického zatížení ČOV České Budějovice vlivem zastavení výroby papírny patrné. Avšak při porovnání parametrů látkového zatížení v období let 2011 a 2012 s parametry látkového zatížení v roce 2013 a 2014, tedy po ukončení vypouštění odpadních vod z papírny, lze konstatovat celkový pokles organického zatížení ČOV na úrovni cca 30 %.

V důsledku snížení látkového zatížení odpadních vod dochází k nestabilnímu odbourávání forem dusíku a fosforu, které je významně limitováno současným způsobem distribuce a úrovní řízení dodávky vzduchu.

Cíl projektu:

Cílem projektu bude komplexní optimalizace aeračního systému, který by reagoval na nové bilanční údaje z procesu čištění. 

Zahájení prací: předpoklad 07/2017

Dokončení prací: předpoklad 03/2018

Zhotovitel: ENVI-PUR, s. r. o.

REALIZACE AKCE PEKÁRENSKÁ ULICE VČETNĚ MOSTU CB – 043, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

stručný popis:

Stavba zahrnuje vybudování nové komunikace včetně chodníků a gabionových a opěrných zdí mezi přejezdem ČD a napojením na zánádražní komunikaci. Součástí tohoto úseku je i demolice stávajícího mostu přes Dobrovodský potok a výstavba mostu nového tak, aby splňoval šířkové a zátěžové požadavky v souladu s budovanou komunikací. V novém silničním tělese dojde k přeložkám a obnově veškerých inženýrských sítí. Provedeno bude i nové veřejné osvětlení.

Stavba probíhá od září 2017 do konce dubna 2018.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY ULIC ŠTÍTNÉHO, LANNOVA A DVOŘÁKOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

stručný popis:

Cílem úprav je zklidnění automobilové dopravy na pěší zóně Lannova třída, zabráněním průjezdu z Žižkovy ulice do Rudolfovské. Pěší zóna by již neměla sloužit jako tranzitní automobilová trasa. Podle doporučení dopravních inženýrů budou po realizaci vozidla projíždět Štítného ulicí pouze ve směru od Rudolfovské do Lannovy ulice a z té dále mohou odbočit jen doleva do Chelčického ulice a vyjet zpět na Rudolfovskou. Obdobně budou auta jezdit ze Žižkovy ulicí Chelčického, kde projedou jednosměrně k Lannově třídě a z té budou moci odbočit jen doleva do Dvořákovy ulice a tou se vrátit zpět na Žižkovu třídu. Součástí úprav je umístění podzemních nádob na separovaný odpad v prostoru křižovatky Dvořákova – Lannova.

Zhotovitel: EDIKT, a.s.

HAKLOVY DVORY - OBNOVA VODOVODU
příloha č. 1

stručný popis:

Lokalita pro stavbu se nachází na jihovýchodním okraji Haklových Dvorů, v části zvané Větrník. Území pro stavbu je dáno polohou stávajícího vodovodu, který je v místě navržené obnovy uložen v místní komunikaci a kříží silnici č. III/14539.

Stavba spočívá ve výměně stávajícího vodovodního potrubí vč. přepojení stávajících vodovodních přípojek, napojených na stávající potrubí v trase výměny vodovodu.

Zhotovitel: ČEVAK, a.s.

Zahájení stavby: 16.4.2018

Předpokládaný termín dokončení: 15.6.2018

Zpracovatel projektu: Jiří Sváček -  Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

ČESKÉ BUDĚJOVICE, KŘIŽOVATKA ULIC PEKÁRENSKÁ - JÍROVCOVA
příloha č. 1

stručný popis:

Zakázka spočívá v rozšíření křižovatky o odbočovací pruhy vlevo do Jírovcovy ulice v obou směrech, dále proběhne frézování vozovky a následná úpravě povrchů. Součástí těchto úprav bude i překládka dvou sloupů trakčního vedení a instalace světelného signalizačního zařízení. Práce probíhají za provozu.

Generální dodavatel: Strabag, a.s.

Zhotovitel překládky sloupů trakčního vedení: Dopravní podnik města ČB

Zahájení stavby: 13.4.2018

Předpokládaný termín dokončení: do 12.7.2018

Zpracovatel projektu: Atelier SIS - ing. František Stráský, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

 

PLAVECKÝ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE TOBOGÁNU

příloha

stručný popis:

Cílem modernizace je výměna nevyhovujícího tubusu za nový a prodloužení délky trasy tobogánu. Startovací podesta bude posunuta z výše 5,5 m na úroveň 6,35 m. Nová trasa bude prodloužena z původních 67 m na výsledných cca 77,91 m. V první části mezi plaveckým bazénem a hlavním ocelovým pilířem bude trasa zachována, zatímco v druhé části dojde k jejímu prodloužení a rozložení kolem stávajícího vzrostlého stromu.

Vnější povrch tubusu je navržen v barvách města České Budějovice (červená a žlutá) s optickými prvky (různé prosvětlení částí tobogánu). Z důvodu zvýšení startovací podesty tobogánu je nutné také provést úpravy stávajícího nástupního schodiště uvnitř krytého bazénu. Dojezdový nerezový bazén zůstane zachován.

Projektant:

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, Plzeň

Náklady:

Modernizace si vyžádá náklady ve výši cca 5,8 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice

Termín realizace:

Realizace bude probíhat od června do konce srpna 2018

 

ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD DLOUHÝ MOST

příloha 

stručný popis:

Bude provedena modernizace vybraných strojních zařízení. Jedná se o kompletní obnovu trojice stávajících ponorných kalových čerpadel za nová soustrojí včetně úpravy vypínací šachty. V rámci modernizace dojde k výměně stávajících ponorných kalových čerpadel za nová srovnatelného příkonu včetně elektroinstalace

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Čerpací stanice odpadních vod „Dlouhý most“ byla vybudována na jednotné kanalizační síti, konkrétně na sběrači „D“, jako tzv. podávací. To znamená, že splaškové odpadní vody k ní přitečou níže položenou stokou gravitačně, v čerpací stanici jsou pomocí čerpadel zvednuty, a výše položenou stokou odtékají dále směrem na městskou ČOV opět gravitačně. Původně byla ČS vystrojena šnekovými čerpadly, které byly během poslední velké rekonstrukce v roce 2000 nahrazeny trojicí ponorných kalových čerpadel.

Provozní soubory:

PS 01 Technologická část strojní

PS 02 Technologická část elektro

 

Zahájení prací:           11/2017

Dokončení prací:        07/2018

Náklady: 4.780 tis. Kč

Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice.

REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ PAVILONU U1.1. ZŠ E. DESTINOVÉ 46, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č.1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

V rámci rekonstrukce objektu bude provedeno zateplení střechy a obvodového pláště, výměna výplní otvorů, odstranění boletických panelů. V rámci vnitřní rekonstrukce objektu budou provedeny především demontáže stávajících obkladů stěn, demontáže stávajících podlahových krytin, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, odstranění některých příček, demontáž stávajícího potrubí VZT.

Termín realizace díla 07/2018 – 11/2018

Náklady: 9.139.000,- Kč vč. DPH

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY ULIC B. NĚMCOVÉ A L. B. SCHNEIDERA 

příloha

stručný popis:

Jedná se o stavební úpravy v ulici B. Němcové.

Komunikace - jedná se o provedení stavebních úprav a nového dopravního značení v křižovatkách s ulicí B. Němcové a přilehlých ulicích (včetně chodníků).

SSZ – jedná se o provedení nového SSZ v křižovatce ulic B. Němcové a L.B.Schneidera.

Veřejné osvětlení  - jedná se o provedení úprav stávajícího veřejného osvětlení v ulici B. Němcové a o osvětlení nových přechodů pro pěší.

Přeložka veřejného osvětlení  - jedná se o přeložení stávajícího veřejného osvětlení – včetně dvou sloupů – mimo trasu komunikace v místě jejího rozšíření (před křižovatkou ulic B. Němcové a L.B. Schneidera (severní část – směrem k ulici Mánesova).

Přeložka sdělovacího kabelu - jedná se o přeložení stávajícího sdělovacího kabelu (CETIN) mimo trasu komunikace v místě jejího rozšíření (před křižovatkou ulic B. Němcové a L.B. Schneidera (severní část – směrem k ulici Mánesova).

Zhotovitel : Strabag a.s.

Vysoutěžená cena :

část A 8.508010,54 (stavební úpravy křižovatky – viz. popis výše)

část B 611.122,14 (servisní činnost – zajištění provozu SSZ CB.64)

Projektant : SWECO Hydroprojekt a.s. – divize České Budějovice

TDS : INBEST spol. s r.o.

Koordinátor BOZP : PARSEK v.o.s.

Zahájení prací : 16.6.2018

Ukončení prací : 31.7.2018

MODERNIZACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY FYZIKY NA ZŠ POHŮRECKÁ

 

stručný popis:

Cílem a výstupem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na základní škole Pohůrecká v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci technických a přírodních věd. Celková kapacita učebny bude 30 žáků. Dále také vybudováno bezbariérového WC. Bude provedena modernizace učebny fyziky v 2. NP, včetně potřebných stavebních úprav, pořízení nábytku a adekvátních pomůcek a vybavení učebny a zřízení bezbariérového WC v 1.NP. Pro zajištění bezbariérovosti bude koupen schodolez, který umožní bezbariérový pohyb mezi patry. Zmodernizovaná učebna pro 30 žáků bude vybavena moderními pomůckami, které usnadní praktickou výuku. V rámci plánované katedry bude zabudovaný počítač, na kterém bude pedagog vysvětlovat látku/pokusy či příklady, které přenese do monitoru na stěně. Díky moderní technologii tak budou žáci seznámeni s výukou. Nové učební pomůcky (tablety, 3D tiskárna, robotická stavebnice…) zajistí moderní formou výuky snazší pochopení látky.

Cílem projektu – ve shodě s cílem opatření 2.4. IROP - je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Projekt je zaměřen na jednu z klíčových kompetencí, a to na oblast technických a přírodních věd.

Moderní technologie a vybavení, které bude ve zmodernizované učebně, současně podpoří zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Umožní zavést inovativní přístupy do výuky, které pomohou žákům pochopit základní i složitější přírodovědné jevy a také lépe proniknout do technických a řemeslných oborů.

Realizace projektu přinese zkvalitnění výuky fyziky a také chemie, která se bude v učebně vyučovat, díky využití digitálních a měřících technologií. Experimentální a praktická část výuky bude díky realizaci projektu více odpovídat současným požadavkům.

Zkvalitnění výuky těchto předmětů povede k lepší připravenosti žáků na budoucí studium a pracovní uplatnění v přírodovědných a technických oborech a také zvýší motivaci studentů se těmto předmětům věnovat.

 

Zahájení prací:06-07/2018

Dokončení prací:09/2018

Zhotovitelé: JSP Group s.r.o.

                   SANTAL spol. s r. o.

                   MERCI, s.r.o.

 

Podána žádost o spolufinancování z Integrovaného operačního programu

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODLEHČOVACÍ STOKY U FIRMY BOSCH, ČESKÉ BUDĚJOVICE

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

Jedná se o stavbu na veřejné kanalizační síti. Nově budované potrubí je prodloužením stávající odlehčovací stoky z důvodu odstranění zápachu z fekálního znečištění otevřené stoky, do které dnes potrubí vyúsťuje. Stoka má prakticky nulový (0-2 prom.) spád, a proto v ní dochází ke stagnaci těchto vod.

Nový úsek odlehčovací stoky se nachází v prostoru mezi severním vstupem do areálu firmy Bosch a severním úsekem ulice Roberta Bosche a je veden souběžně se stávající otevřenou stokou, do které je odlehčovací potrubí zaústěno v současnosti.

Prodloužení odlehčovací stoky:

materiál, dimenze, délka: Beton, DN 1200, 289.6 m

                                      Tvárná litina, DN 1200, 9,6 m

počet šachet na stoce: 9 ks (+ 1 ks na napojované stoce DN400 z BOSCHe)

Související stavební úpravy na vodohospodářských objektech:

  • křížení s "dešťovou" stokou, opevnění stoky, 15 m
  • vybourání otvoru ve stěně zatrubněné stoky Sever
  • zaslepení nefunkční vpusti na stávající odlehčovací stoce

Vyvolané přeložky inž. sítí:

sdělovací kabel Cetin - hloubková přeložka dl. cca 10 m.

Zhotovitel:K – BUILDING CB, a.s.

Vysoutěžená cena:5.278.549 Kč bez DPH

Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s. – divize České Budějovice

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s

Koordinátor BOZP: MS Progress, s.r.o.

Zahájení prací: dnem předání staveniště tj. 24.7.2018

Stavební práce nezahájeny z důvodu nutnosti většího rozsahu kácení zeleně – žádost na OŽP

 Předpoklad zahájení stavebních prací 09/2018

Ukončení prací:90 dní po zahájení stavebních prací tj. konec 11/2018

 

CHODNÍK - PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ULICE OTAKAROVA

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nového chodníku na Palackého náměstí v Českých Budějovicích a veřejného osvětlení podél tohoto chodníku.

S.O.101 Chodník

Chodník je navržen v přímé délky cca 60 m a šířce 2 m.

Chodník kopíruje průběh ulice Otakarova, je veden v přímé a je umístěn v prostoru stávající veřejné zeleně. Nové chodníkové plochy začínají u ulice Skuherského a končí u ulice Fráni Šrámka.

S.O.401 Veřejné osvětlení

Kolem chodníku je navrženo nové veřejné osvětlení. Jedná se o svítidla hřibovitého tvaru, kruhového půdorysu s opálovým PMMA krytem pro možné osazení výbojek až do příkonu 100 W. Vrchní průměr svítidla je 650 mm, spodní 185 mm, výška 586 mm. Svítidlo je určené pro osazení na vrchol stožáru o průměru dříku 76 mm, v tomto případě budou použity stožáry s vrchním průměrem dříku 60 mm, a proto bude svítidlo osazeno přes redukci na průměr 60 mm. Elektrické krytí svítidla je IP54.

Zhotovitel: REMSTAV plus spol. s r.o.

Vysoutěžená cena: 302.191,99 Kč bez DPH

Projektant: Akiprojekt s.r.o.

TDS: MM IO – J. Kubíková, DiS.

Koordinátor BOZP: nevyžaduje

Zahájení prací: dnem předání staveniště  - dosud nebylo předáno (podepisuje se smlouva) – předpoklad začátek září

Ukončení prací : 28 dní od předání staveniště (předpoklad začátek října)

 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY SSZ CB.29 HUSOVA – BRANIŠOVSKÁ“

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská včetně úprav a provedení nového SSZ. V rámci stavebních úprav křižovatky bude provedeno stavební rozšíření Branišovské ulice na tři jízdní pruhy před křiřovatkou s ulicí Husova a následná přeložka trakčního stožáru s veřejným osvětlením (VO) a s tím související kabeláží. V ulici Husova je doplněn dělící ostrůvek na severním rameni pro zkrácení nenormové délky přechodu pro chodce.

V rámci SSZ budou nově vyměněny tři stávající stožáry a nově bude doplněn chodecký stožár č. 8 na dělícím ostrůvku. Vozidla budou nově detekována pomocí videokamer (virtuální videoplochy na vozovce) pro vąechny vjezdy křižovatky. Nová návěstidla budou v provedení LED s možností stmívání. Na stávajících stožárech nebudou měněna návěstidla LED typu Global. V řadiči budou doplněny karty videodetekce, jednotka aktivní preference BUS a jednotka pro dálkové ovládání akustické signalizace. Na všech nových stožárech budou doplněna chodecká tlačítka. Tlačítka na dělícím ostrůvku budou vybavena odpojení zvukového návěstidla, pro vhodnější směřování nevidomých. Na křiľovatce bude osazena akustická signalizace pro nevidomé i s dálkovým ovládáním zvukových návěstidel.

 

Zhotovitel stavebních prací         Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.                          

Cena stavebních prací                2 990 765,41,- Kč bez DPH

Zhotovitel dodávek (SSZ)           SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o

Cena stavebních prací                1.263.950,- Kč bez DPH

Začátek a konec celé akce          3.11. – 15.12.2018.

Uzavírka Branišovské                 5.11. – 18.11.2018  a 1.12. 2018

Naplánované bezproudí trakce    17.11.2018 a 1.12.2018